تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد گرگان

2 عضو هیئت علمی

3 عضو هیئت علمی ساری

4 عضو هیئت علمی گرگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، صفات مربوط به کیفیت 1706 تخم از بلدرچین‌های تخمگذار در سن 10 هفتگی برای مدت 4 روز جمع‌آوری شده و کیفیت اجزای خارجی و داخلی آنها اندازه‌گیری شد. صفات مورد بررسی با استفاده از مدل دام تک و چند ‌صفتی و به روش حداکثر درستنمایی محدود شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وراثت‌پذیری صفات مربوط به کیفیت خارجی تخم شامل وزن، طول و عرض تخم، شاخص شکل و وزن، ضخامت و درصد پوسته بین 09/0 (درصد پوسته) تا 41/0 (وزن تخم) تخمین زده شد. وراثت‌پذیری صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم شامل وزن، ارتفاع، شاخص و قطر زرده و وزن، ارتفاع و شاخص سفیده و واحد کیفیت داخلی از 06/0 (واحد کیفیت داخلی) تا 33/0 (وزن زرده) برآورد گردید. وزن تخم با ضخامت (33/0-) و درصد پوسته (64/0-)، همبستگی ژنتیکی منفی را نشان داد. این بدین مفهوم است که از نظر ژنتیکی، با افزایش وزن تخم، ضخامت پوسته کاهش می‌یابد. وزن زرده همبستگی ژنتیکی مطلوبی با ارتفاع (32/0) و قطر زرده (96/0) و وزن (85/0) و ارتفاع سفیده (87/0) داشت. بنابراین، انتخاب پرندگان بر اساس این صفت می‌تواند باعث افزایش کیفیت داخلی تخم در بلدرچین گردد. همبستگی ژنتیکی وزن تخم با اکثر اجزای داخلی تخم نظیر وزن، ارتفاع و قطر زرده و وزن و ارتفاع سفیده بسیار بالا برآورد گردید (77/0 تا 99/0). بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر، انتخاب بر اساس وزن تخم برای افزایش کیفیت اجزای داخلی تخم کافی است ولی در نظر گرفتن صفتی نظیر ضخامت پوسته در شاخص انتخاب برای بهبود کیفیت خارجی تخم در بلدرچین ژاپنی ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Analysis of Egg Quality Traits in Japanese Quail

نویسندگان [English]

  • zahra raoufi 1
  • saeed zere daran 2
  • ghodratollah rahimi 3
  • mojtaba ahani azari 4
  • behrooz dastar 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The present research was conducted to analyze the genetic structure of egg quality traits in Japanese quail. External and internal egg quality traits were assessed on 1706 eggs of laying Japanese quail. Eggs were collected for 4 days at the quaits 10 weeks of age. The investigated traits were analyzed through univariate as well as multivariate animal models employing restricted maximum likelihood method. Heritability of external of eggs quality traits consisting Egg Weight(EW), Egg Length(EL), Egg Width (EWI), Egg Shape Index (ESI), Shell Weight (SW), Shell Thickness (ST) and Shell Yield (SY) were between 0.09 (SY) to 0.41 (EW). Heritability of internal egg quality traits consisting Yolk Weight (YW), Yolk Height (YH), Yolk Index (YI), Yolk Diameter (YD), Albumen Weight (AW), Albumen Height (AH), Albumen Index (AI) and Internal Quality Unit (IQU) were recorded from 0.06 (IQU) to 0.33 (YW). Negative genetic correlations were found between EW with ST and SY (-0.33 and -0.64, respectively). The results indicated that increasing egg weight will reduce egg shell thickness, genetically. YW showed favorable genetic correlations with YH (0.32), YD (0.96), AW (0.85) and AH (0.87). Therefore, selection based on yolk weight will improve internal egg quality in Japanese quail. Genetic correlations of EW with most of the internal egg quality traits were positively high (from 0.77 to 0.99). Based on present results, selection for higher egg weight is enough to increase internal egg quality traits. To improve both external and internal egg quality traits, it is necessary to involve have egg shell thickness together with egg weight in the selection index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • egg quality
  • genetic correlation
  • heritability
  • Japanese quail