انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر انتخاب بر کاهش اندازه دنبه در بره‌های لری‌بختیاری به مدت پنج سال در محل ایستگاه توسعه، پرورش و اصلاح‌نژاد گوسفند لری‌بختیاری انجام گرفت. برآورد وزن دنبه براساس معادله تابعیت وزن دنبه از اندازه ابعاد ظاهری دنبه در سن شش ماهگی بدست آمد. عمق بافت نرم در نقطه 12 سانتی‌متری از خط وسط پشتی بدن روی دنده دوازدهم در سن شش ماهگی با استفاده از دستگاه اسکنر حیوانی مدل 480، تعیین شد. مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی برای صفات مورد بررسی با استفاده از روش حداکثر درستنمائی محدود شده، تحت مدل حیوانی و به صورت تجزیه چندصفتی برآورد گردید. انتخاب براساس شاخص انتخاب اقتصادی که از ضرب ارزش‌های اصلاحی صفات در بردار ضرایب اقتصادی صفات است، انجام گرفت. از ضرایب 1 و 4- برای ارزش اقتصادی صفات وزن بدن و برآورد وزن دنبه استفاده شد. روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات نیز بوسیله تابعیت میانگین فنوتیپی و ارزش‌های اصلاحی صفات بر سال تولد حیوان برآورد گردید. نتایج نشان داد میانگین برآورد وزن دنبه در سن شش ماهگی در بره‌‌های لری‌بختیاری 37/2 کیلوگرم بود. ضریب وراثت پذیری و خطای معیار وزن دنبه برآوردی در سن شش ماهگی 05/0±33/0 بود. روند ژنتیکی صفت وزن بدن در شش ماهگی 160 گرم بود. روند ژنتیکی وزن دنبه با توجه به معادله برازش شده 40- گرم و با ضریب تعیین بالا (94/0) بود. عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند در شش ماهگی نیز روند ژنتیکی منفی (024/0- میلی‌متر) داشت. روند تغییرات فنوتیپی وزن بدن و عمق بافت نرم حاصل از اولتراسوند مثبت و بیشتر از تغییرات ژنتیکی بود. ولی روند فنوتیپی کاهشی وزن دنبه در مقایسه با روند ژنتیکی آن کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection for a Reduction in Fat-Tail Size in Lori-Bakhtiari Sheep

نویسنده [English]

  • mohammad ali talebi
چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of selection on the reduction of fat-tail size in Lori-Bakhtiari lambs. The study lasted for five years at the Development and Breeding center of Lori-Bakhtiari Sheep Station. Estimation of fat-tail weight, using external fat-tail dimensions was obtained from regression procedure at 6 month age. Soft tissue depth at the point 12 cm from the midline dorsal body on 12th ribs at the age of six months (using an animal model of Scanner Device 480) was determined. Components of (co) variance and genetic parameters were estimated using multivariate animal model and a restricted maximum likelihood approach. Selection as based on economic selection index of multiplying a vector of breeding value traits by vector of economic values of traits was conducted. Coefficients of 1 and -4 for the economic value of body weight and estimation of fat-tail weight traits were applied. Phenotypic and genetic trends were obtained through regression means of phenotype while breeding values on year of birth for each trait being predicted. The results showed that average of fat-tail weight (estimated at the age of six months) in lambs amounted to 2.37 kg. The estimates of heritability and standard error fat-tail amounted to 0.33 ± 0.05. Genetic trend of body weight at the six months of age was 160 gr. The genetic trend of fat-tail weight was estimated as -40 gr, with a high coefficient of determination of 0.94. Depth of soft tissue from ultrasound and at six months of age was accompanied by a negative genetic trend (-0.024 mm). Change of phenotype of body weight and ultrasound soft tissue depths were estimated as positive and more than genetic variations. However, phenotypic trend reduction of fat-tail weight as compared with the genetic trend stood at a lower level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fat-tail
  • genetic trend
  • Lori-Bakhtiari.
  • selection
  • sheep
  • Ultrasound