مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی/دانشکده علوم زراعی و دامی

3 دانشجوی دکتری

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه شش نرم افزار DFREML، WOMBAT، ASReml، MATVEC، DMU و Thrgibbsf90 از نظر برخی ویژگی ها مانند کاربر پسندی، تسهیلات محاسباتی، صحت و دقت برآورد پارمترهای ژنتیکی و محیطی می‌باشد. برای انجام این کار، از داده‌های شبیه سازی شده و واقعی (صفت وزن تولد و شیرگیری گوسفند بلوچی) در حالت یک و دو صفتی استفاده شد. در همه نرم افزارها به استثنای Thrgibbsf90 از روش REML و الگوریتم AIREML برای برآورد پارامترها استفاده شد. اما در نرم افزار Thrgibbsf90 از روش بیزی و الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف و تکنیک نمونه گیری‌گیبس استفاده شد. نتایج نشان داد، انتخاب نرم‌افزار به سلیقه کاربر و هدف تحقیق بستگی دارد اما در هنگام برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی با استفاده از نرم‌افزارهای بررسی شده برای صفات پیوسته با استفاده از مدل‌های خطی جای نگرانی وجود ندارد چرا که نتایج نرم افزارها در مقدار برآورد شده و خطای استاندارد مشابه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of six Animal Breeding Software Packages

نویسندگان [English]

  • rostam abdollahi 1
  • Mohammad Moradi Shahre Babak 2
  • mohammad bagher zandi 3
  • mohammad razm kabir 3
1
2
3
چکیده [English]

The objective followed in this study was to compare six software packages (DFREML, WOMBAT, ASReml, MATVEC, DMU and Thrgibbsf90) as based on some such features as being user friendly, easing computational facilities as well as accuracy and precision of the estimated genetic vs. environmental parameters. For conduction of the study, simulated and field data (Birth weights and weaning weight of Baluchi lambs) were utilized. In all the softwares, except for Thrgibbsf 90, estimates were obtained with restricted Maximum likelihood method via AI algorithm, but in Thrgibbsf 90, the estimates were obtained using Bayesian Gibbs Sampling. The results showed that the choice of software depends on user interest and the goal followed in the research. Since the estimated parameters come out to be similar, even in confidence intervals, there seems no concern to exist in estimation of genetic and environmental parameters (for continous variables) using linear models,and through an application of different softwares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal Breeding Softwares
  • Bayesian Statistics
  • Genetic parameter
  • REML