اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری

2 استاد علوم دامی

3 استادیار علوم دامی

4 استادیار دانشگاه تهران

5 استاد دانشگاه شیراز

چکیده

هفتادو دو قطعه خروس 9 ماهه بومی استان فارس به طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول در برنامه نوری 14 ساعت روشنایی و10 ساعت تاریکی نگهداری شد. گروه دوم در برنامه نوری همانند گروه اول نگهداری شدند و روزانه 3 میلی گرم ملاتونین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به آن‌ها خورانده شد. گروه سوم در برنامه نوری 24 ساعت روشنایی نگهداری شد. از خروس‌های هر سه گروه در 4 نوبت در فاصله زمانی 20 روز به روش مالش شکمی اسپرم گیری شد و نمونه‌های منی هر 8 خروس در هر گروه با هم مخلوط شد. به مخلوط منی خروس‌های گروه اول به ترتیب 4 و 8 میکرو گرم در میلی لیتر ویتامین E یا 3 و 6 میلی مولار ملاتونین افزوده شد. آنگاه نمونه‌های منی خروس های هر سه گروه یخ زده شدند و پس از 2 هفته یخگشایی شدند. ویژگی‌های منی مانند pH، جنبایی اسپرم، درصد اسپرم زنده، یکپارچگی غشای1 اسپرم و غلظت مالون دای آلدهاید 2 (MDA) پیش از یخ زدن و پس از یخگشایی اندازه گیری شدند. برهم کنش تیمار و فرآیند یخ زدن تنها برای درصد اسپرم زنده وغلظت MDA معنی دار (05/0>P) بود. افزودن ملاتونین به منی باعث کاهش معنی دار درصد اسپرم زنده نسبت به تیمار شاهد شد در حالی که تنها ویتامین E در غلظت 4 میکرو گرم در میلی لیتر باعث افزایش معنی دار درصد اسپرم زنده نسبت به تیمار شاهد شد. بیشترین و کمترین غلظت MDA به ترتیب در تیمارهای 6 میلی مولار ملاتونین و 4 میکرو گرم در میلی لیتری ویتامین E به دست آمد. یافته های پژوهش کنونی نشان داد که افزودن ویتامین E به منی خروس‌های بومی در مقایسه با افزودن ملاتونین به منی، توانست نرخ پراکسیداسیون لیپیدها‌ی غشای اسپرم‌های یخ زده را کاهش دهد و باعث بهبود کیفیت منی پس از یخگشایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Melatonin and Vitamin E on Frozen Semen Characteristics of Fars Indigenous Roosters

نویسندگان [English]

 • mehrdad memar 1
 • ahmad zareh 2
 • saeed zeinodini 3
 • hamid kohram 4
 • mohammad javad zamiri 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Seventy four 9-month-old Fars indigenous roosters were randomly divided into three equal groups. The first group was exposed to 14 hours light and 10 hours darkness. The second group was exposed to the same lighting schedule as the first one and supplemented with 3 mg/kg of body weight edible melatonin daily. The third group was finally exposed to 24 hours of constant light. Semen was collected four times at 20 day intervals through abdominal massage the semen samples of every 8 roosters in each group, being pooled. The pooled semen samples of the first group were supplemented with either 4 vs. 8 mg/ml of vitamin E or 3 vs. 6 mM of melatonin, respectively. The pooled semen samples were frozen, and then thawed after 2 weeks past. Semen characteristics including pH, sperm motility, sperm viability, sperm membrane integrity and Malondialdehyde (MDA) concentration were evaluated before freeze and after thawing. The interaction between the treatment and freezing process was significant (P<0.05) only for MDA concentration and sperm viability. Supplementation of semen with melatonin significantly decreased the sperm viability as compared with the control. Vitamin E (at a concentration of 4 mg/ml) increased sperm viability following thawing as compared with the control. Maximum vs. minimum concentrations of MDA were observed at 6 mM melatonin vs. 4 mg /ml) vitamin E supplementation, respectively. In conclusion, it could be said that vitamin E supplementation in indigenous rooster semen, (as compared with melatonin supplementation) decreases lipid peroxidation in frozen sperm, improvig semen quality following thawing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frozen semen
 • melatonin
 • Peroxidation
 • Rooster
 • Sperm
 • vitamin E