تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن مکمل‌های مختلف چربی در جیره دوره انتقال، 30 رأس گاو شیری هلشتاین آبستن سنگین، همگی شکم چهارم، با میانگین وزن بدن 41±794 کیلوگرم، تعداد روزهای آبستنی 10±250 روز به‌طور تصادفی به جیره‌های آزمایشی حاوی پودر چربی پالم (تیمار 1)، روغن مایع سویا (تیمار 2) یا دانه کامل سویای تف‌داده، به‌عنوان مکمل حاوی روغن، (تیمار 3) اختصاص داده شدند. پس از 14 روز عادت‌دهی به جایگاه، دام‌ها به مدت 3 هفته پیش و 3 هفته پس از زایش به طور آزاد با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. مقادیر خوراک مصرفی روزانه، تولید و ترکیب شیر، تغییر وزن دام‌ها، توازن انرژی و گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره‌ها تعیین، و داده‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه گردید. مصرف خوراک روزانه پیش از زایش در تیمار 3 (2/14 کیلوگرم) در مقایسه با تیمارهای 1 و 2 (به‌ترتیب 5/13 و 7/13 کیلوگرم) بیشتر، و پس از زایش در تیمار 1 (5/18 کیلوگرم) بیشتر از تیمار 2 و 3 (به‌ترتیب 8/17 و 5/17 کیلوگرم) بود (01/0=P). میانگین تولید شیر روزانه در تیمار 3 (7/38 کیلوگرم) در مقایسه با تیمار 1 (3/40 کیلوگرم) کمتر بود (01/0P<). درصد چربی و لاکتوز شیر بین گروه‌های آزمایشی یکسان بود (05/0P>)، اما درصد پروتئین شیر تیمارها تفاوت داشت (04/0P=). بازده خوراک در تیمار 1 در مقایسه با تیمارهای 2 و 3 کمتر بود (01/0P<). بیشترین ضرایب گوارش‌پذیری ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی در تیمار 2 و کمترین آن در تیمار 3 بود (01/0P<). مصرف جیره حاوی پودر چربی پالم موجب بهبود میزان خوراک مصرفی روزانه پس از زایش و تعادل انرژی مناسب‌تر شد، اما تغییرات منفی وزن بدن این گروه بیشتر بود. از سویی، افزودن روغن مایع سویا موجب افزایش گوارش‌پذیری و بهبود بازده خوراک (علی‌رغم کاهش مصرف خوراک) شد بدون آن‌که اثر منفی بر تولید و ترکیب شیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Adding Palm Oil, Soybean Oil or Roasted whole Soybean to the Transition Diet on Holstein Dairy Cows Performance

نویسندگان [English]

  • yousef roozbehan 1
  • saeed karimi dehkordi 2
  • hamid reza rahmani 3
  • mohammad khorvash 4
1
2
3
4
چکیده [English]

To assess the effects of different fat supplements (palm oil, soybean oil or complete roasted soybean) to the transition period diets on Holstein dairy cows, 30 multiparous Holstein cows (fourth parity) with 794±41 kg of body weight and 250±10 days of pregnancy were, randomly, attributed to experimental diets including palm oil (treatment 1), soybean oil (treatment 2) or roasted whole soybean, as on oil containing supplement (treatment 3). following 14 days of adaptation to experimental pens, the animals were started to have free access to experimental diets within a period of 3 weeks following to 3 weeks after calving. Daily Dry Matter Intake (DMI), milk production and composition, animal weight changes, energy balance and nutrient digestibility coefficients of diets were determined. Obtained data were analyzed while applying a completely randomized design. At prepartum, treatment 3 exhibited a higher DMI (14.2 kg) as compared with treatments 1 and 2 (13.5 and 13.7 kg, respectively). At postpartum, DMI for treatment 3 (38.7 kg) was recorded higher (P<0.01) than that for treatment 1 (40.3 kg). The percentages of milk fat and lactose were similar among the experimental groups (P>0.05), but protein was differ (P=0.04). Treatment 1 exhibited a higher gross feed efficiency as compared with treatments 2 and 3 (P<0.01). Apparent digestibility of dry matter, organic matter and NDF were highest in treatment 2, while the lowest in treatment 3 (P<0.01). Overall, feeding diets containing palm oil (in Holstein dairy cows) improved feed intake and energy balance, but caused a higher negative change in body weight. On the other hand, the addition of soybean oil increased diet digestibility as well as feed efficiency and without any negative effect on milk production and composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • palm oil
  • performance
  • Roasted whole soybean.
  • soybean oil
  • Transition period