نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه تهران, دکترا

2 دانش آموخته ارشد

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دانشیار علوم دامی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاًثیر دو نوع افزودنیهای میکروبی بر ارزش غذایی و تجزیهپذیری شکمبه ای مواد مغذی یونجه سیلو شده بود. تیمارها شامل:1- یونجه سیلو شده بدون افزودنی (شاهد)، 2- تیمار شده با افزودنی میکروبی ایکوسایل،3- تیمار شده با لاکتیسیلمایز و4- تیمار شده با ترکیب هر دو افزودنی ایکوسایل و لاکتیسیل مایز به مقداری نیمی از تیمار های 2 و 3 بود. افزودنی ها به سیلوهای آزمایشگاهی کوچک اضافه و پس از 40 روز باز شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعیین مؤلفه های تجزیهپذیری با استفاده از 3 رأس گاو شیری هلشتاین غیرشیرده فیستولادار انجام شد. سیلوی تیمار شده با ایکوسایل کمترین میزان ماده خشک را نسبت به بقیه سیلوها به خود اختصاص داد (05/0 P<).pH در سیلوهای حاوی لاکتیسیل مایز کمترین مقدار بود و تیمار 3 به طور معنی داریpH پایین تری نسبت به بقیه تیمار ها داشت(05/0 P<). تیمارهای 3و4 بیشترین میزان تجزیه پذیری ماده خشک در زمان صفر و همچنین بیشترین بخش سریع تجزیه شونده ماده خشک را به خود اختصاص دادند(05/0 p<). تیمار 3 بخش 1a، a+b2 و تجزیه پذیری مؤثر دیواره سلولی را نسبت به تیمارهای دیگر کاهش داد. بیشترین مقدار بخش سریع تجزیه شونده مربوط به تیمار 2 بود (01/0 P<). در زمان 72 هم تیمار 4 بیشترین میزان تجزیه پذیری دیواره سلولی را با تفاوت معنی داری نسبت به بقیه تیمار ها به خود اختصاص داد (01/0 P<). ایکوسایل موجب بیشترین میزان تجزیه پذیری پروتئین در زمان 12،48و 72 انکوباسیون شکمبه ای در تیمار 2 نسبت به تیمار 4 گردید(05/0 P<). با توجه به نتایج این مطالعه لاکتیسیل مایز به علت کاهش pH و افزایش بخش سریع شونده ماده خشک می تواند به عنوان یک افزودنی مناسب برای یونجه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Bacterial Additives on Feed Quality and Ruminal Degradation of Alfalfa Silage

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dehghan-banadaky 1
  • fatemeh kazemi 2
  • abolfazl zali 3
  • kamran rezayazdi 4

چکیده [English]

The objective of the present study was to investigate the effects of bacterial additives on chemical characteristics and ruminal degradability of Alfalfa silage. In this experiment the treatments consisted of: 1-untreated alfalfa silage (control), 2-treated with Ecosyl (EC), 3- Lacticil Maize (LM), and 4- a combination of both additives, EC and LM, at half level of treatments 2 and 3. Silos were opened up on day 40 the following ensiling. Silages quality were assessed. Degradibility parameters were estimated through tests carried out on 3 fistulated Holstein dry cows. EC treatment exhibited the lowest Dry Matter (DM) among treatments (P <0.05). Lacticil maize decreased pH in both treatments 2 and 3 while LM bore the lowest pH in comparison with the other treatments. (P <0.05). Treatment 3 and 4 bore higher degradability and “ a ” fraction than treatments 1 and 2 at zero time of incubation (P <0.05). LM decreased the” a”,”a+b”fraction and effective degradibility of cell wall as compared with the other treatments (P <0.05) while the highest '”a” fraction was recorded for EC (P <0.05). Treatment 4 had the highest cell wall degradability at 72 hours of ruminal incubation (P <0.05). Ecosyl increased protein degradability at 12, 48 and 72 hours of ruminal incubation. The results finally indicated that Lacticil Maize can be utilized in alfalfa silage as a suitable additive because it reduces the pH and increases “a” fraction of dry matter in the aforementioned silage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa silage
  • Bacterial additive
  • ruminal degradability