نویسندگان

1 استاد یار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک

2 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.کرج.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.کرج.

چکیده

به منظور تعیین چند شکلی پروتئین ترانسفرین و بررسی ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی لاشه در گوسفند ماکوئی، از 576 رأس بره‌‌ نر و ماده خونگیری و به ازاء هر رأس حیوان با دو نوع ونوجکت (حاوی ماده ضد انعقادی EDTA و بدون ماده ضد انعقاد) خونگیری انجام شد و سپس پلاسما و سرم‌ بطور مجزا در آزمایشگاه مرکزی علوم دامی کرج تفکیک و در 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. رکوردهای مربوط به صفات لاشه و دنبه در کشتارگاه میثم واقع در رباط کریم ثبت شدند. جهت تعیین چند شکلی ترانسفرین از الکتروفورز افقی با ژل پلی آکریل آمید استفاده شد. نتایج حاصل از الکتروفورز نمونه‌ها 24 نوع ژنوتیپ با 10 نوع آلل را برای پروتئین ترانسفرین مشخص کرد که فراوانی آللها به ترتیب فراوانی عبارتند از C، B، D، A، E، G،‌‌ L، K، M، Q که آلل C با فراوانی 290/0 فراوانترین آلل و آلل M با فراوانی 004/0 نادرترین آلل بود. چند شکلی پروتئین ترانسفرین با وزن زنده، وزن لاشه گرم، وزن لاشه گرم بدون دنبه و وزن دنبه در سطح بالایی معنی‌دار بود (01/0‌P<). ارتباط ژنوتیپ های مختلف پروتئین ترانسفرین با چربی حفره بطنی معنی دار نبود (05/0‌P>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Association of Polymorphic Variations in Ovine Transferrin with the Economic Carcass, and Fat-Tail Traits and in Makoei Breed

نویسندگان [English]

  • amirhossein khaltabadi 1
  • hossein moradi 2
  • hossein mohammadi 3

چکیده [English]

To determine the protein polymorphism of ovine transferrin association with carcass economic traits in Makoei, blood samples of 576 (male and female) lambs with two types of Venoject (EDTA anticoagulant containing and non-anticoagulant containing). plasma and serum were then separated and kept in the Central Laboratory of Animal Science Depaartment in Karaj at -20°C. The research was conducted in Maysam Slaughter House located in Robat Karim. Transferrin polymorphism was determined through horizontal electrophoresis gel polyacrylamid. In total 24 genotypes with 10 respective alleles of C, B, D, A, E, G, L, K, M, Q, frequency were determined. The C allele with 0.29 frequency was the frequent allele and the M one with the 0.004 frequency was the rare allele. Association of polymorphic variations of ovine transferrin with live weight, hot carcass weight, hot carcass weight with and fat-tail weight was significant (P<0.01), but the genotypes of different proteins of transferrin with abdominal fat were not recorded as significant (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdominal Fat
  • Carcass traits
  • Fat-tail
  • Makoei
  • Polymorphism
  • Transferrin