تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.کرج

2 استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.کرج

3 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.کرج

4 استاد گروه علوم دامی و آبزیان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری

چکیده

چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین در 300 راس گوسفند نژاد کرمانی از جمعیت ایستگاه اصلاح‌نژاد گوسفند کرمانی در شهربابک تعیین شد. جهت تعیین چند شکلی پروتئین هموگلوبین از الکتروفورز افقی استات سلولز با بافر پیوسته و جهت تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین و ترانسفرین از الکتروفورز افقی ژل پلی‌آکریل آمید با بافر ناپیوسته استفاده شد. الکتروفورز پروتئین هموگلوبین دو آللA وB این پروتئین را به ترتیب با فراوانی 5/26 و 5/73 درصد مشخص کرد که به صورت سه ژنوتیپAA، AB و BBبا فراوانی6/4، 8/43 و 6/51 وجود داشتند. فراوانی آللA هموگلوبین در گوسفند کرمانی نسبت به سایر نژادهای مطالعه شده‌ی ایران بیشتر بود. از مجموع 11 آلل شناخته شده‌ی ترانسفرین 8 آلل A, G, B, L, C, D, E, Q به ترتیب با فراوانی 55/0، 01/2، 16/9، 11/27، 37/0، 7/46، 28/1و 82/12 درصد مشاهده شد که 19 ژنوتیپ را تشکیل داده بودند و ژنوتیپ BC بیشترین و ژنوتیپهایAL, LL کمترین فراوانی را داشتند. الکتروفورز آلبومین در جمعیت مورد مطالعه دو ژنوتیپSS وSW را به‌ترتیب با فراوانی 98 و 2 درصد مشخص کرد. سپس ارتباط پروتئین‌ها با وزن بدن در سنین مختلف، اضافه وزن روزانه و تولید پشم بررسی شد که اثر هموگلوبین و ترانسفرین بر روی وزن 12 ماهگی معنی‌دار بدست آمد(05/0P<). و بیشترین وزن‌ها مربوط به افراد با ژنوتیپ BB هموگلوبین و CE ترانسفرین بود. اثر پروتئین‌ها بر روی سایر صفات معنی‌دار نبود؛ هرچند بین برخی از کلاس‌های ژنوتیپی ترانسفرین و هموگلوبین اختلاف معنی‌دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Porlymorphism of Hemoglobin, Transferrin and Ablumin and an investigation of their Relationship with Some Productive Traits in Kermani Sheep, Iran

نویسندگان [English]

 • zakaria ghadiri 1
 • mohammad moradi 2
 • hossein moradi 3
 • ghodratollah rahimi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Data on 300 Kermani sheep from Kermani Breeding Center of Shahrbabak were utilized in the present research. Horizontal polyacryle amide electrophoresis was employed to detect polymorphism of Transferrin and Albumin, while Acetate cellulose being utilized for Hemoglobin. Three genotypes of Hemoglobin were observed(AA, AB and BB with respective frequencies of 4.6, 43.8 and 51.6). Frequency of A allele of Hemoglobin in Kermani sheep was superior to those investigated in other Iranian sheep. Eight allels were determined for tranferrin, (B, C, A, D, E, G, Q and L in frequencies of 46.7, 27.11, 12.82, 9.16, 2.01, 1.28, 0.55 and 0.37 respectively). These alleles made up 19 genotypes from among which BC genotype possessed the most frequency while AL & LD genotypes the least ones. Albumin Electrophoresis results showed two genotypes SS and SW with frequency of 98% and 2% respectively. Following genotype determination of the sheep for the proteins, effect of proteins on body weight, daily weight gain and wool production was investigated. Trensferrin and Hemoglobin effects were singnificant on 12 month weight (P<0.05), from which the sheep with BB Hemoglobin and CE Transferrin types weighted the highest. Effect of proteins on other traits was not significant although some genotypic groups of hemoglobin and transferrin exhibited significant differences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • albumin
 • hemoglobin
 • Kermani sheep
 • marker
 • Polymorphism
 • Transferrin
 • Weight.
 • wool