استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دوره دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیارپردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران

5 محقق ژنتیک و اصلاح نژاد دام، مؤسسه ایرتا، لیدا، اسپانیا

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثر مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی بر روی منحنی شیردهی و تشکیل شاخص انتخاب اصلاحی براساس این مؤلفه‌ها جهت تغییر منحنی شیردهی، برآورد واریانس ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی و همچنین برآورد وراثت‌پذیری این شاخص در گاوهای هلشتاین ایران بود. بدین منظور دوره شیردهی 301 (5 الی 305) روزه به 10 مرحله به گونه‌ای تقسیم شد که در (شاخص اصلاحی محدود نشده)این مراحل دارای ارزش یکسان و در (شاخص اصلاحی محدود شده) براساس میزان پیشرفت ژنتیکی مورد نظر در هر مرحله شیردهی ارزش‌های وزنی آنها محاسبه شدند. نتایج نشان داد که اولین مؤلفه اصلی بر روی سطح تولید شیر اثر داشته و دومین مؤلفه اصلی با تداوم شیردهی رابطه داشتند. مؤلفه اصلی سوم باعث افزایش(کاهش) تولید شیر در اوائل و اواخر (اواسط) دوره شیردهی و مؤلفه اصلی چهارم باعث کاهش(افزایش) تولید در اوائل(اواخر) و اواسط نیمه دوم(اول) منحنی شدند. به دلیل تأکید بیشتر بر روی تداوم شیردهی و کاهش پیشرفت ژنتیکی تولید شیر در مراحل اولیه شیردهی، ضرایب وزنی مؤلفه‌های اول(دوم) و سوم(چهارم) این شاخص در مقایسه با کاهش(افزایش) یافتند. میزان وراثت‌پذیری (08/0) نسبت به (33/0) به دلیل کاهش واریانس ژنتیکی افزایشی در نتیجه کواریانس ژنتیکی منفی بین مراحل شیردهی، کاهش یافت و افت پیشرفت ژنتیکی را به همراه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Principal Components of the Additive Genetic Random Regression Coefficients Matrix to Modify Lactation Curve of Holstein Dairy Cattle in Iran

نویسندگان [English]

  • hossein mehrabn 1
  • ardashiri nejati 2
  • seyed reza mirayi ashtiani 3
  • hasan mehrbani yegane 4
  • venolia ibanz 5
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the effect of principal components (PC) of the regression coefficients (co)variance matrix on the lactation curve, and on the formation of selection index to modify the curve, based on these PC’s, and as well to estimate additive genetic and phenotypic variances and heritability of the constructed selection index. Lactation period of 301 d (5-305) was partitioned into 10 equal stages, such that the values of weighted coefficients (unrestricted selection index) were considered the same value as of the lactation stage. In contrast, the value of weighted coefficients (restricted selection index) which were calculated based on the genetic gain in each stage of lactation. The results showed that the first PC had an impact on milk production and the second PC was associated with persistency. The third PC increased (decreased) milk production in early and late (middle) lactation and the fourth PC decreased (increased) milk production in early (late) as well as middle of second (first) part of lactation curve. Because of more emphasis on persistency and decreasing genetic gain in early lactation in compared with , the value of weighted coefficients first (third) and second (fourth) PC were decreased (increased). Because of decreasing the variance of additive genetic in due to negative genetic covariance between the stages of lactation, the heritability of (0.08) decreased in comparison with (0.33) which lead to decline genetic gain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic gain
  • Persistency
  • Random regression
  • Restricted selection index