اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این تحقیق اثر عوامل ژنتیکی افزایشی و محیطی مادری بر صفات وزن بدن در سن 6 هفتگی، وزن لاشه، وزن سینه، عرض سینه، میزان هماتوکریت خون، افزایش وزن بدن، مقدار غذای مصرفی، و باقیمانده ی غذای مصرفی با استفاده از داده های جوجه‌های گوشتی یک لاین تجاری مادری مورد بررسی قرار گرفت. برای هر صفت، 6 مدل مختلف حیوان با و بدون اثر عوامل مادری برازش و مناسب‌ترین مدل از طریق آزمون نسبت لگاریتم درستنمایی تعیین گردید. داده‌ها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و نرم‌افزار DMU تجزیه و تحلیل شدند. اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری، محیطی مادری و کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری برای صفات وزن بدن در 6 هفتگی، عرض سینه، مقدار غذای مصرفی، باقیمانده ی غذای مصرفی و افزایش وزن بدن معنی‌دار (01/0P<) بود. وراثت‌پذیری مستقیم، مادری و نسبت واریانس محیطی مادری به واریانس فنوتیپی به ترتیب برای وزن بدن در 6 هفتگی 328/0، 026/0، 029/0، عرض سینه 366/0، 039/0، 029/0، باقیمانده ی غذای مصرفی 309/0، 018/0، 023/0، مقدار غذای مصرفی 319/0، 017/0، 026/0 و افزایش وزن بدن 257/0، 026/0، 025/0 برآورد شدند. برای صفات وزن لاشه و وزن سینه مدل با اثر ژنتیکی افزایشی مادری با در نظر گرفتن کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری معنی‌دار (01/0P<) بود. بر اساس این مدل برآورد وراثت‌پذیری مستقیم و مادری به ترتیب برای وزن لاشه 326/0، 073/0 و برای وزن سینه 485/0، 036/0 بودند. اثر عوامل مادری بر میزان هماتوکریت خون معنی‌دار نبود (05/0P>). نتایج این مطالعه نشان داد، با وجود اینکه سهم واریانس ژنتیکی و محیطی مادری برای صفات کم بود اما منظور نمودن آن‌ها در مدل برای اکثر صفات مورد مطالعه سبب افزایش صحت برآورد مؤلفه ی واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و وراثت پذیری آن می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Maternal Effects on Genetic Parameters of Performance Traits in a Commercial Broiler Dam Line

نویسندگان [English]

  • javad ahmadpanah 1
  • rasool vaez tarshizi 2
1
2
چکیده [English]

In this study, the effect of maternal additive genetic and environment on body weight at 6 weeks (BWT6W), breast width (HBRS), carcass weight (CARCWT), breast weight (BRSWT), blood hematocrit value (HEM), residual feed intake (RFI), daily feed intake (DFI) and average daily gain (ADG) were investigated in a commercial broiler dam line. With and without maternal effects, six different animal models were taken into account, and the most appropriate model chosen as based on likelihood ratio test. Data were analysed through animal model, DMU software. As for BWT6W, HBRS, RFI, DFI and ADG, direct and maternal additive genetic effects with direct-maternal additive genetic covariance and maternal environmental effects (model 8) were significant (P<0.01). Based on this model, direct and maternal heritabilities along with maternal environmental variance as a proportion of phenotypic variance were 0.328, 0.026, and 0.029 for BWT6W, 0.366, 0.039 and 0.029 for HBRS, 0.309, 0.018 and 0.023 for RFI, 0.319, 0.017 and 0.026 for DFI and 0.257, 0.026 and 0,025, for ADG, respectively. As for CARCWT and BRSWT, the important effects were direct additive genetic, maternal additive genetic and covariance between direct and maternal additive effects (model 4). Under this model, estimates of direct and maternal heritabilities were 0.326 and 0.073 for CARCWT vs. 0.485 and 0.036 for BRSWT, respectively. For HCT, none of the maternal effects were significant (P>0.05).The results indicated that ignoring maternal effects in the analysis tended to overestimate direct additive genetic variances as well as their corresponding heritabilities for all the traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler line
  • Maternal Effects
  • Performance traits
  • Restricted maximum Likelihood method.