صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج

2 استادیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج

3 کارشناس گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج

چکیده

زمانی که گرده به مقدار کافی در طبیعت نباشد ضروریست زنبورداران برای جلوگیری از ضعیف شدن کلنی‌ها، مکمل یا جانشین گرده تهیه نموده و در اختیار کلنی‌ها قرار دهند. بدین منظور آزمایشی با 4 جیره غذایی PRO BEE در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار در انکوباتور بر روی کارگران زنبور‌عسل (Apis mellifera) انجام شد. جیره‌های پروبی PRO BEE شامل: جیره 1 (پودر جانشین گرده)، جیره 2 (پودر مکمل گرده)، جیره 3 (کیک مکمل گرده)، جیره 4(کیک جانشین گرده) بود. مواد پایه تشکیل دهنده جیره ها شامل؛ دانه گرده گل، دانه سویا، مخمر، عسل، شکر و گلوتن ذرت بود. تاثیر تغذیه از تیمارهای آزمایشی بر روی میزان چربی و پروتئین لاشه در سنین مختلف (7، 14 و 21 روزگی)، همچنین مقدار مصرف غذا (تا پایان دوره آزمایش)، زمان و میزان تلفات اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که مقدار مصرف غذا و تلفات در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری دارند(05/0>p). بیشترین مقدار مصرف غذا مربوط به تیمار2 و کمترین آن مربوط به تیمار4 بود. نتایج کلی مطالعه فوق نشان داد که اثرات تغذیه‌ای جیره های پروبی از نظر فاکتورهای مورد بحث تقریباً مشابه هم بودند و انتظار می‌رود که جیره‌های پروبی با توجه به میزان بالای پروتئین(25 درصد) و سایر مواد مغذی مورد نیاز زنبور‌عسل تا حد زیادی موجبات رشد و سلامتی کلنی را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Feeding PRO BEE Diets (as Protein Supplement)on Worker Honey Bees, Body Weight, Protein and Lipid Storage(Apis mellifera)

نویسندگان [English]

  • sakine babayi 1
  • gholamali nehzati 2
  • hossein malekzade 3
  • saeed abbasi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Honey bees as other animal creatures require water and nutrients, including carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water for their maintenance, growth and reproduction. They normally obtain their nutritional requirements from flowers, but at times when there aren,t sufficient flowers available(fall, late winter and early spring) they need supplemental feeding to prevent their being weakened. In this study, four different PRO BEE diets in a completely randomized design of four treatments and five replications was performed in caged worker honeybees (Apis mellifera). Effects of nutritional treatments on carcass fat and protein levels (at different ages of 7, 14 and 21 days), the amount of feed intake (up to the end of test period), time and mortality rate were assessed. Statistical results showed that the amount of feed intake and losses in different treatments are significantly different (P <0.05).The most feed consumption occured in diet 2 and the lowest for diet 4. Protein, fat and dry matter in worker bee carcasses did not show significant differences. Results of the study finally showed the overall beneficial effects of PRO BEE feeding diets to the bees and provision of the needed growth and health to the colonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carcass fat
  • Carcass protein
  • Honeybee
  • PRO BEE diets
  • Supplemental feeding