اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

2 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

3 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

چکیده

دو آزمایش طراحی شد تا اثر سطوح مختلف کبالت جیره را بر عملکرد، غلظت ویتامین12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان مورد بررسی قرار دهد. 28 رأس بره در آزمایش اول بطور تصادفی به چهارگروه تقسیم شدند و با جیره پایه حاوی 088/0 میلی‌گرم کبالت در کیلوگرم ماده خشک تغذیه شدند و مکمل کبالت را با سطوح صفر (شاهد)، 25/0، 5/0 یا 1 میلی‌گرم کبالت در کیلوگرم ماده خشک به مدت 70 روز دریافت کردند. بره ها، در روزهای صفر، 35 و 70 آزمایش توزین و میزان خوراک مصرفی روزانه ثبت شد تا راندمان تولید بدست آید. جهت تعیین غلظت ویتامین‌12B پلاسما در روز‌های 1 و 68 آزمایش خونگیری انجام شد. برای آزمایش دوم، 4 بره از هر کدام از تیمار‌های آزمایش اول بطور تصادفی به قفس‌های متابولیکی انتقال یافتند تا اثر کبالت بر سنتز پروتئین میکروبی اندازه‌گیری شود. این آزمایش شامل 12 روز با 6 روز عادت‌پذیری و 6 روز رکورد برداری از خوراک و ادرار بود. میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین ماده خشک مصرفی و راندمان تولید با مکمل کردن کبالت بهبود یافت و میانگین افزایش وزن روزانه و راندمان تولید در تیمار 3 بیشترین مقدار را نشان داد (05/0>p). در روز 68 کمترین مقدار ویتامین 12B پلاسما مربوط به تیمار 1 بود (05/0p <). مقدار دفع مشتقات پورین، پورین‌های جذب شده، ازت میکروبی وارد شده به دوازدهه، ازت میکروبی به ازای کیلوگرم ماده آلی خورده شده و ازت میکروبی به ازای کیلوگرم ماده آلی تخمیر شده در شکمبه با مکمل کردن کبالت افزایش یافت (05/0> p). نتایج نشان داد افزودن کبالت تا سطح 5/0 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک خوراک به جیره پایه حاوی 088/0 میلی‌گرم کبالت در کیلوگرم ماده خشک مکمل‌دهی مطلوب برای عملکرد، تولید ویتامین‌12B، و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Levels of Dietary Cobalt on Performance, Plasma Vitamin B12 Concentration and Microbial Protein Synthesis in Mehraban Male Lambs

نویسندگان [English]

  • shahab bishesari 1
  • hasan aliarabi 2
  • mohammad mahdi tabatabayi 3
1
2
3
چکیده [English]

A couple of experiments were conducted to study the effects of different levels of dietary cobalt (Co) on performance, concentration of plasma vitamin ¬B¬12 and microbial protein synthesis in Mehraban male lambs. In the first experiment 28 lambs were randomly divided into four groups and fed by a basal diet containing 0.088 mg Co/kg of Dry Matter (DM) supplemented with 0 (control), 0.25, 0.50, or 1.00 mg Co/kg DM for a duration of 70 days. Lambs were weighted in days 0, 35 and 70 of the experiment with daily feed intake recorded to determine gain efficiency. Blood samples were collected to determine plasma vitamin¬ B¬12 on day 1 and 68. As for the second experiment, four lambs from each treatment of the first experiment were randomly allotted to the individual metabolic crates to assess the effects of dietary Co on microbial protein synthesis. This trial lasted for 12 days of a 6-day adaptation period and subsequent 6-day collection period for recording urine excretion vs. feed intake. Average daily gain, average daily feed intake and gain efficiency were improved by Co supplementation. The average daily gain and gain efficiency was recorded as the highest in treatment 3 (P < 0.05). Plasma vitamin¬ B¬12 on day 68 was significantly lower in treatment 1 (P < 0.05). Excretion of purine derivatives, purine absorption, microbial nitrogen entering the duodenum, microbial nitrogen per kilogram of Digestible Organic Matter Intake (DOMI) and microbial nitrogen per kilogram of Digested Organic Matter in the rumen (DOMR) were increased (P < 0.05) through Co supplementation. It was finally concluded that Co supplementation at a level of 0.5 mg of Co/Kg of DM in a basal diet containing .088 mg of Co/kg DM is the optimum level for enhancing performance, vitamin B12 production and microbial protein synthesis in Mehraban male lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobalt
  • Mehraban lamb
  • Microbial protein synthesis
  • performance
  • vitamin B12