اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این آزمایش جهت مطالعه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن ماهی در مقایسه با روغن گیاهی، بر ترکیب اسیدهای چرب لاشه و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی انجام شد. سطوح مختلف روغن ماهی شامل صفر، یک، دو و سه درصد جیره، جایگزین روغن گیاهی در جیره 112 جوجه‌ گوشتی سویه راس 308 شد. پرندگان در چهار گروه در قفس‌‌های پرورشی به مدت 42 روز جیره‌های آزمایشی را که از نظر انرژی و پروتئین سطح یکسانی داشتند، مصرف نمودند. در انتهای آزمایش از هر تیمار 8 قطعه پرنده کشتار و نمونه عضله سینه تهیه و در فریزر نگه‌داری شد. در مطالعه حاضر با مصرف روغن ماهی در جیره، به خصوص سطح سه درصد جیره در مقایسه با سطح صفر (شاهد)، میزان دوکوزا هگزا انوئیک اسید از 055/0 به 906/0 میلی‌گرم به گرم اسیدهای چرب افزایش یافت (05/0P<). هم‌چنین کل اسیدهای چرب چند غیراشباع چندگانه سری n-3 از 244/0 به 302/1 میلی‌گرم بر گرم و نیز نسبت اسیدهای چرب n-3 به n-6 از 075/0 به 458/0 میلی‌گرم بر گرم اسیدهای چرب افزایش یافت (05/0P<). مقدار ایکوزاپنتاانوئیک اسید و اسید‌لینولنیک و کل اسیدهای چرب چند غیر‌اشباع نیز در این دو سطح افزایش یافت ولی این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود. در این آزمایش، با افزایش درصد روغن ماهی در جیره جوجه‌های گوشتی، ویژگی‌های ارگانولپتیکی گوشت‌ها تغییر پیدا کرد به نحوی که مصرف یک درصد روغن ماهی در جیره تأثیری بر بو یا طعم گوشت‌های پخته شده نداشت ولی مصرف 2 و 3 درصد روغن ماهی به ترتیب باعث شده‌اند گوشت‌ها کمی و تا حدی بو یا طعم ماهی بگیرند (05/0P<). به طور کلی می‌توان گفت با مصرف یک درصد روغن ماهی در جیره، نسبت اسیدهای چرب n-3 به n-6 در عضله سینه جوجه‌های گوشتی افزایش می‌یابد بدون آن‌که گوشت بو یا طعم ماهی بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Kilka Fish Oil Supplementation on the Fatty Acids Composition and Consumer Acceptability of Chicken White Meat

نویسندگان [English]

  • Hamed Salehi 1
  • Saeid Zeinaldini 2
  • Armin Towhidi 3
  • Mahmoud Shivazad 4
1
2
3
4
چکیده [English]

This experiment was designed to evaluate the effect of dietary Caspian Kilka fish oil on breast meat fatty acid (FA) profile and as well as sensory acceptability of breast meat. Fish oil supplementation was added to provide four graded levels (0, 1, 2, and 3% fish oil) in place of vegetable oil for supporting 3% oil in the diet during the period of breeding. These four diets were allocated to one hundred and twelve birds of Ross-308 strain. The diets were isoenergetic and isonitrogenous being fed to birds for a duration of 42 days. At the end of the experiment, eight birds out of every treatment were slaughtered, breast samples taken and frosted at 20 ?C. Feeding of 3% fish oil increased DHA from 0.055 to 0.906 milligram per gram of total fatty acids as compared with control. Moreover, feeding of three percent fish oil led to an enhancement in total n-3 PUFA from 0.244 to 1.302 milligram per gram of total fatty acids, and the ratio of n-3 to n-6 of PUFA from 0.075 to 0.458 milligram (per gram of total fatty acids) in comparison with control (P<0.05). The level of EPA, Linolenic acid, and total PUFA increased with no significant differences observed between control and the feeding of three percent fish oil. The consumer acceptability test of white meat samples showed no significant difference between control and the addition of 1% fish oil to the diet, and following freezing. However, addition of two and three percent fish oil to the diet treatments were ranked second and third respectively, as judged by taste panelists (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptability
  • chicken
  • fish oil
  • Meat
  • N-3 PUFA