مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در مهمترین نشخوارکنندگان اهلی ایران شامل گاو، گوسفند و بز بود. به این منظور از 28 رأس گاو نر هلشتاین، 12 رأس گوسفند نر شال و 7 رأس بز نر مهابادی نمون? منی جمع‌آوری شد. حیوانات در طی آزمایش با جیره استاندارد تغذیه شدند. نمونه‌ منی در دمای C°37 به آزمایشگاه منتقل و لیپیدهای اسپرم استخراج و اسیدهای چرب آن استریفه شدند. سپس نمونه‌ها به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق و درصد اسیدهای چرب در منحنی‌های حاصله محاسبه شد. نتایج نشان داد که درصد اسید چرب C16:1 و C18:0 در اسپرم گاو نسبت به اسپرم بز و قوچ به طور معنی‌داری بیشتر بود. اسیدهای چرب C20:4(n-6)، 20:2(n-6) و C20:5(n-6) تنها در لیپید اسپرم گاو، درصدی را به خود اختصاص داد. در گاو نسبت بالایی از DHA (3/19 درصد) در مقایسه با دو گونه بز و گوسفند (به ترتیب 85/3 و 14/3 درصد) وجود داشت. همچنین نسبت اسید چرب بلند زنجیر C24:0 در لیپید اسپرم گاو نسبت به قوچ بالاتر بود، در حالی این اسید چرب در اسپرم بز مشاهده نشد. نسبت اسیدهای چرب n-3/n-6 در اسپرم گاو (56/2) به طور معنی‌داری نسبت به بز (53/0) و قوچ (21/0) بیشتر بود. در نتیجه ترکیب اسیدهای چرب در گونه‌های مختلف نشخوارکنندگان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Fatty Acids Composition of Sperm Lipid in some Iranian Ruminants

نویسندگان [English]

  • Armin Towhidi 1
  • Farhad Samadian 2
  • Hamid Kohram 3
  • Mehdi Ansari 4
چکیده [English]

The aim followed in this study was to make a comparison of the composition of fatty acids available in the sperm lipids of cattle, sheep and goat. Semen samples were collected from 28 Holestein cows, 12 Chal rams and 7 Mahabadi goats. After washing out and removal of the seminal plasma, total lipids of the sperm were extracted and fatty acids trans-methylated. The fatty acid methyl esters were injected into GC apparatus and the percentages of fatty acids calculated. The results indicated that the percentages of C16:1 and C18:0 were significantly higher in bull sperm than those in goat and ram sperm. C20:4(n-6), C20:2(n-6) and C20:5(n-6) were detected in small percentages only in bull sperm samples. The proportion of C22:6(n-6) was significantly higher in bull sperm (19.3%) as compared with goat and ram's (3.85% and 3.14% respectively). The proportion of long chain fatty acid C24:0 was significantly higher in bovine sperm lipids as compared with that in ovine sperm. This fatty acid was not detected in goat sperm. The ratio of n-3/n-6 fatty acids in bull sperm (2.56) was significantly higher than this ratio in goat (0.53) and ram (0.21) sperm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bull
  • Fatty acids
  • Goat
  • ram
  • Semen