برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استاد، Abacus Bio Limited، نیوزیلند

چکیده

زیان‌های مالی، ارزش اقتصادی مطلق و خالص برای سخت‌زایی مستقیم و مادری با استفاده از یک مدل زیست-اقتصادی و در نظر گرفتن ماهیت آستانه‌ای صفت برآورد شد. اثرات سخت‌زایی بر سایر صفات برآورد شدند ولی به دلیل پایین بودن صحت برآوردها برای شرایط پایه مبنای محاسبات قرار نگرفتند. در شرایط پایه متوسط هزینه‌های وقوع یک مورد سخت‌زایی، 518700 ریال برآورد شد. ارزش‌های اقتصادی مطلق (به ازای یک گاو در یک دوره شیردهی) و خالص (به ازای یک گاو در سال) برای سخت‌زایی مستقیم به ترتیب 27800- و 14200- ریال و برای سخت‌زایی مادری هر دو 2800- ریال برآورد شدند. کاهش تولید شیر، احتمال تلف شدن گاو و گوساله مهمترین پیامدهای اقتصادی زایمان دشوار می‌باشند. آنالیز حساسیت نشان می‌دهد میزان وقوع سخت‌زایی مهترین عامل مؤثر در برآورد خسارت‌ها و ارزش اقتصادی برای سخت‌زایی است. براساس پارامترهای جمعیتی، تولیدی و اقتصادی سال 1388، خسارت سخت‌زایی به صنعت گاوهای شیری هلشتاین کشور 1/49 میلیارد ریال برآورد شد. نتایج این مطالعه می‌تواند به تغییر نگرش دامداران و متخصصین برای توجه بیشتر به عملکرد زایش و استفاده از راهکارهای مدیریتی و ژنتیکی برای کاهش وقوع سخت‌زایی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Economic Values and Financial Losses Associated with Dystocia for Holstein Dairy Cattle of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi-Sefidmazgi 1
  • Mohammad Moradi Shahrbabak 2
  • Ardeshir Nejati Javaremi 3
  • Seyed Reza Miraei Ashtiyani 2
  • P. R. Eymer 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The financial losses, absolute and net economic values (EVs) for direct (DCD) and Maternal Calving Difficulty (MCD) were estimated using a bioeconomic model and taking into account the categorical nature of the trait. The effects of dystocia on other traits were estimated. But because of low reliability they were not considered for calculations in the base situation. In the base situation, the average costs of dystocia incidence were estimated to be Rls 518,700 per calving. Absolute EVs (per calving per cow) and net EVs (per cow per year) for DCD were Rls -27,800 and -14,200 respectively, and for MCD the two of them were stimated as Rls-2800. Most important economic consequences of calving difficulty were milk losses, probability of dead cow and stillbirth. Sensitivity analysis showed that frequency of dystocia incidence was the factor with the largest impact on the costs and economic values for difficult calving. According to population, production and economic parameters valid in 2009, total dystocia costs to Holstein dairy cattle industry were estimated to be Rls 49.1 billions. Results obtained in this study can be helpful to change the attitudes of farmers and their consultants to pay more attention to calving performance and use management and genetic strategies to reduce dystocia incidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caving performance
  • Economics
  • genetics