اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارشد دانشگاه زنجان

2 دانشیار دانشگاه زنجان

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

30 راس گاو هلشتاین شیرده سه بار زایش کرده و یا بالاتر با میانگین وزن 15±687 کیلوگرم و میانگین امتیاز وضعیت بدنی15/0±25/3 بلافاصله پس از زایش(با میانگین روزهای شیردهی 11) در چارچوب طرح کاملاً تصادفی به سه گروه 1، 2 و3 اختصاص یافتند. گروه اول جیره با پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (RUP) پایین(1/5 درصد ماده خشک)، گروه دوم جیره با RUP متوسط (2/7 درصد ماده خشک) و گروه سوم جیره با RUP بالا (8/9 درصد ماده خشک) دریافت کردند. جیره‌ها از لحاظ انرژی خالص شیردهی (NEL) و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) تقریبا یکسان بودند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به دست آمده در مورد ماده خشک مصرفی تفاوت معنی‌داری (05/0P<) بین جیره‌های آزمایشی نشان داد، به طوری که با افزایش RUP جیره غذایی تا 2/7 درصد ماده خشک، گاوها ماده خشک بیشتری مصرف کردند. با افزایش RUP جیره‌های آزمایشی، تولید شیر و تولید شیر تصحیح شده بر اساس چهار درصد چربی (FCM) در اوایل دوره شیردهی (1 تا 21 روز) در جیره‌های 2 و 3 نسبت به جیره 1 افزایش یافت (05/0P<). از لحاظ ترکیبات شیر نیز تفاوت معنی‌داری از نظر درصد و مقدار پروتئین شیر و شمار سلول‌های بدنی (SCC) و نیز بازده کل بین جیره‌های آزمایشی وجود داشت (05/0P<). از لحاظ فراسنجه‌های خونی تفاوت معنی‌داری بین جیره‌های آزمایشی وجود داشت، به طوری که با افزایش سطوح RUP در جیره‌های آزمایشی غلظت گلوکز، نیتروژن اوره‌ای خون (BUN)، کلسترول خون به طور معنی‌داری (01/0P<) افزایش پیدا کردند و غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه (NEFA) به طور معنی‌داری (01/0P<) کاهش یافت. در جیره‌های 2 و 3 در مقایسه با جیره شاهد، غلظت کل پروتئین، آلبومین و گلوبولین به طور معنی‌داری (01/0P?) افزایش یافتند و غلظت بتا- هیدروکسی بوتیریک اسید (BHBA) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) کاهش یافتند، اما از نظر غلظت استروژن تفاوت معنی‌داری بین جیره‌های آزمایشی وجود نداشت. تغییر امتیاز وضعیت بدنی نیز در بین جیره‌های آزمایشی به طور معنی‌داری (01/0P<) متفاوت بود. در مجموع، نتایج نشان داد که جیره آزمایشی با RUP متوسط (2/7 درصد ماده خشک) باعث بهبود در توان تولیدی و سلامت گاوها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Varying Crude Protein and Rumen Undegradable Protein on Performance of Holstein Fresh Cows

نویسندگان [English]

  • Tahereh Amirabadi Farahani 1
  • Hamid Amanlou 2
  • Najmeh Eslamian Farsuni 3
1
2
3
چکیده [English]

Thirty multiparous Holstein dairy cows with average body weights of 687±15 kg and body condition scores of 3.25±0.15 were allocated to 1 out of each 3 groups, immediately after parturition (DIM=11) and in a completely randomized design. The first group was fed diet low in Rumen Undegradable Protein (RUP; 5.1% of dry matter), the second group fed with medium RUP (7.2% of dry matter) while the third fed with high RUP (9.8% of dry matter). Diets were similar in Net Energy Lactation (NEL) and Rumen Degradable Protein (RDP). Statistical analysis of data obtained on dry matter intake indicated that an increase in RUP would result in greater dry matter intake. Increase in dietary RUP content, increased yield of milk and 4% FCM yield in fresh cows (d 1 to 21). Milk protein content as well as yield and Somatic Cell Count (SCC), and total efficiency were significantly different among experimental diets. Also, increased levels of RUP in the experimental diets increased blood concentrations of glucose, blood urea nitrogen and cholesterol while decreasing non-estrified fatty acids. Compared with the control diet, feeding diets 2 and 3 increased concentrations of total protein, albumin and globulin, while reducing ?-hydroxybutyric acid and aspartate aminotransferase activity, but had no significant effect on estrogen concentration. Change in body condition score differed among experimental diets. Overall, results indicated that the experimental diets with medium RUP (7.2% of dry matter) improved the animal's performance as well as its health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh cow
  • Holstein
  • performance
  • Rumen undegradable protein