اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم-P در جیره‌ جوجه‌های گوشتی و تصحیح مواد مغذی آزاد شده به وسیله آنزیم صورت گرفت. برای انجام این آزمایش 96 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها به مدت 42 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. برای انجام آزمایش 6 جیره (فاقد آنزیم به عنوان کنترل، فاقد آنزیم و درنظر گرفتن 100% مواد مغذی معادل آنزیم به عنوان کنترل منفی، حاوی آنزیم و بدون تصحیح برای مواد مغذی معادل آنزیم به عنوان کنترل مثبت، جیره‌های فرموله شده با احتساب 50، 100 و 120درصد مواد مغذی معادل آنزیم‌) تنظیم گردید. میزان خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن جوجه‌ها در سنین 21، 35 و 42 روزگی اندازه‌گیری شد. میزان پاسخ ایمنی جوجه‌ها به فیتوهماگلوتنین-P در سن 36 روزگی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج مربوط به افزایش وزن نشان داد که بین تیمارها در هر یک از سنین ذکر شده تفاوت معنی‌دار وجود داشت (01/0‌>P). در سنین 21 و 35 روزگی، تیمار 50 درصد بیشترین افزایش وزن و تیمار کنترل منفی کمترین افزایش وزن را نشان داد، همچنین تیمار کنترل منفی در 42 روزگی نیز افزایش وزن کمتری را نشان داد. ضریب تبدیل غذایی (خوراک مصرفی به ازای هر واحد افزایش وزن) نیز بین تیمارها متفاوت بود (05/0‌>P). تیمار کنترل منفی بالاترین ضریب تبدیل را داشت و در مقایسه با تیمارهای کنترل، کنترل مثبت و 50 درصد در سنین 21 و 35 و با تیمارهای کنترل و کنترل مثبت در سن 42 روزگی تفاوت معنی‌داری را نشان داد ولی با تیمارهای 100 و 120 درصد تفاوت معنی‌داری نشان نداد. نتایج مربوط به تفکیک لاشه نشان داد که بین تیمارها از لحاظ درصد لاشه، سینه، ران و چربی حفره بطنی تفاوتی وجود نداشت ولی از لحاظ درصد وزن سنگدان تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید (05/0‌>P). از لحاظ پاسخ ایمنی تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده گردید به طوری که افزودن آنزیم موجب تقویت سیستم ایمنی گردید (05/0‌>P). به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که احتساب مواد مغذی معادل آنزیم به میزان 50 درصد موجب عملکرد بهتری درمقایسه با سایر تیمارها گردید به نحوی که هزینه دان در این تیمار برای یک کیلوگرم افزایش وزن نسبت به تیمارهای کنترل و کنترل مثبت به ترتیب 4/4 و 5 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Considering Nutrient Equivalency of a Commercial Multi Enzyme (Natuzyme-P) in Feed Formulation on Broiler Chicks’ Performance

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Zaghari 1
  • Saeid Khalaji 2
1
2
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of the addition of a multi enzyme (Natuzyme-P) to corn-soybean based diets and to determine the enzyme's nutrient equivalency on broiler chicks’ performance. Ninety six day-old male broiler chicks were randomly assigned to a number of 24 battery cages in a completely randomized design. The chicks were grown up to 6 wk of age. Six diets (control, negative control, positive control along with three other diets made on the basis of 50, 100 and 120% nutrient equivalency of the enzyme) were formulated and fed to four pens, each pen housing 4 chicks up to 42 days of age. The control diet was formulated with no enzyme supplementation, the positive control diet contained sufficient nutrients for normal broiler growth along with the addition of enzyme as feed additive with an exclusion of the nutrient equivalency of the enzyme and while the negative control diet formulated with no enzyme supplement, but corrected to a nutrient equivalency level for the enzyme. Diets 50, 100 and 120% were prepared together with enzyme supplement and a correction of the diets to 50, 100 and 120% of nutrient equivalency of the enzyme. Body weight gain, feed intake and feed conversion ratio were assessed at 21, 35 and 42 d of age. Results indicated significant differences among the treatments in body weight gain (P<0.01) and feed conversion ratio at 21, 35 and 42 d of age (P<0.05). Carcass, breast, thigh, and abdominal fat relative weights were not affected by the treatments, but gizzard relative weight was. Immune response to PHA-P was significantly affected by treatments (P<¬0.01). In summary, addition of Natuzyme, in comparison with the negative control diet, improved broiler chicks performance, and the treatment with enzyme supplement, accompanied by correction up to 50% of nutrient equivalency of the enzyme resulted in the best response. Correcting up to 50% of nutrient equivalency of the enzyme reduced the feed cost per kg of body weight gain for 4.4 and 5% as compared with the control and positive control diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chick
  • enzyme
  • Nutrient equivalency
  • Performance.