دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1390، صفحه 285-377
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
دی 1390، صفحه 189-283
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
مهر 1390، صفحه 95-187
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
تیر 1390، صفحه 1-93
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران

علی صادقی سفیدمزگی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ پیتر آر ایمر

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 189-197

چکیده
  هدف این مطالعه محاسبه بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته برای گروه‌های مختلف صفات در گاوهای هلشتاین ایران بود. با استفاده از اصول جریان ژنی تنزیل‌یافته، میزان بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته به ازای هر گوساله متولد شده برای پدران حیوانات ماده جایگزین و حیوانات ماده جایگزین محاسبه شد. شرایط پایه یعنی در طی 4 نسل با آستانه سن حذف 10 سال، نرخ ...  بیشتر

ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

مجید پسندیده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ علیرضا ترنگ؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 199-205

چکیده
  چندین کاوش کل ژنومی، جایگاه‌های صفات کمی (QTL) مؤثر بر صفات تولیدی شیر را روی کروموزوم 6 گاو در نزدیک موقعیت ژن OPN شناسایی کرده‌اند. OPN نوعی فسفوپروتئین است که در بافت‌ها و سلول‌های مختلف سنتز شده و در مایعات بدن ترشح می‌شود. در این تحقیق، استخراج DNA از نمونه‌های خون جمع‌آوری شده از 398 راس گاو هلشتاین از استان‌های تهران و اصفهان انجام ...  بیشتر

اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حمید امانلو؛ بهزاد علیزاده؛ محمد حسین شهیر؛ طاهره امیر آبادی فراهانی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 207-219

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار جیره غذایی، در یک دوره 65 روزه روی20 راس گاو شیری هلشتاین سه و بیش از سه بار زایش شده با میانگین وزن 7/33 ± 586 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 32/9 ± 15/48 انجام گردید. جیره‌های آزمایشی حاوی: ...  بیشتر

بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حسین عبدی بنمار؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 221-230

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بود. تعداد 21 رأس گاو شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 جیره و 7 گاو در هر جیره به مدت 35 روز تحت آزمایش قرار ...  بیشتر

تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی

رضا لطفی نوقابی؛ یوسف روزبهان

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 231-237

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی گوارش‌پذیری ماده آلی پوسته پسته (پسماند کشاورزی آلوده‌کننده محیط زیست) به روش آزمایشگاهی (OMD) با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی بود. جیره گوسفندان شامل 34 درصد پوسته پسته، 29 درصد تفاله انگور، 32 درصد یونجه و 5 درصد دانه جو بود. ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولیک پوسته پسته صنعتی خشک (IDPH) و آفتاب خشک (SDPH) تعیین ...  بیشتر

تعیین وزن بهینه کشتار بر اساس ویژگی‌های لاشه در بره‌های نر نژادهای قزل و مهربان

جمشید ایزدی فرد؛ هادی آتشی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 239-245

چکیده
  در این پژوهش، برای تعیین وزن بهینه کشتار بر اساس ویژگی‌های لاشه در بره‌های نر نژادهای قزل و مهربان، تعداد 174 راس بره نر از شیر گرفته شده نژاد قزل و 130 راس بره نر از شیر گرفته شده نژاد مهربان استفاده شد. بره‌های هر نژاد به طور کاملاً تصادفی به سه وزن کشتار 30، 40 و50 کیلوگرم منتسب شدند و تا زمان رسیدن به وزن کشتار مورد نظر، پروار شدند. میانگین ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

امیر اکبری افجانی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 247-253

چکیده
  در این مطالعه اثر تغذیه نسبت‌های مختلف یونجه خشک و ذرت سیلو شده برتولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید روزانه 10±37 کیلوگرم شیر انجام شد. جیره‌ها شامل سه سطح یونجه و سه سطح ذرت سیلو شده شامل: 1) 10% یونجه -30% ذرت سیلو شده، 2) 20% یونجه-20% ذرت سیلو شده ...  بیشتر

برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت

سید محمد مهدی طباطبایی؛ بهروز نجف نژاد؛ پویا زمانی؛ اکبر تقی زاده؛ احمد احمدی؛ حسن علی عربی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 255-264

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی ترکیب شیمیایی، خصوصیات تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل ابتدای غنچه‌دهی تا گلدهی کامل شامل: آغاز غنچه‌دهی (I)، غنچه‌دهی کامل (II)، آغاز گلدهی (III) و گلدهی کامل (IV) انجام شد. جهت برآورد مؤلفه‌های تجزیه‌پذیری از چهار رأس گوسفند نر مهربان فیستوله‌دار استفاده شد. نتایج مربوط به ترکیبات شیمیایی نشان ...  بیشتر

اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ سعید خلجی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 265-273

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم-P در جیره‌ جوجه‌های گوشتی و تصحیح مواد مغذی آزاد شده به وسیله آنزیم صورت گرفت. برای انجام این آزمایش 96 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جوجه‌ها به مدت 42 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی

علی اصغر ساکی؛ سارا میرزایی گودرزی؛ شهاب قاضی؛ محمد مهدی معینی؛ فاطمه صاحبی اعلاء

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، صفحه 275-283

چکیده
  برای تعیین انرژی قابل‌ متابولیسم و بررسی اثر مولتی آنزیم بر قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره‌ها به روش In-vitro و عملکرد جوجه‌های گوشتی آزمایشی انجام شد. از 800 قطعه جوجه گوشتی یک روزه تعیین جنسیت نشده آربوراکرز در قالب طرح کاملاً تصادفی در هشت تیمار با چهار تکرار و 25 قطعه در هر تکرار در آزمایش فاکتوریل 4×2 با چهار سطح جو (صفر، 10، 20 و30 درصد) ...  بیشتر