برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ترکیب شیمیایی، خصوصیات تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل ابتدای غنچه‌دهی تا گلدهی کامل شامل: آغاز غنچه‌دهی (I)، غنچه‌دهی کامل (II)، آغاز گلدهی (III) و گلدهی کامل (IV) انجام شد. جهت برآورد مؤلفه‌های تجزیه‌پذیری از چهار رأس گوسفند نر مهربان فیستوله‌دار استفاده شد. نتایج مربوط به ترکیبات شیمیایی نشان داد که، افزایش در رشد گیاه با افزایش در میزان ماده آلی و N.D.F علوفه همراه بود، درحالی که درصد پروتئین خام و N.F.C و چربی خام نمونه‌ها با پیشرفت مرحله رشد کاهش یافت (05/0p<). نتایج تجزیه‌پذیری ماده خشک نشان‌دهنده این مطلب بود که، با افزایش سن گیاه از مقادیر ناپدید شدن و تجزیه‌پذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین خام علوفه کاسته شد. همچنین با افزایش سن گیاه روند مشابهی نیز در میزان گاز تولیدی مشاهده شد و همزمان با آن محتوی ماده آلی قابل هضم و انرژی متابولیسم آن نیز کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). تمامی این یافته‌ها مؤید این مطلب می‌باشند که افزایش مرحله رشد و در نتیجه افزایش سهم اجزاء دیواره سلولی موجب کاهش معنی‌داری در ارزش غذایی شد. از نتایج این پژوهش چنین بر‌می‌آید که علوفه شبدر ایرانی در مرحله آغاز گلدهی نسبت به مراحل بعدی از قابلیت‌های کمی و ارزش غذایی مطلوب‌تری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Chemical Composition, Degradation Parameters and Gas Production of Persian Clover Nutrients at Different Plant's Growth Stages

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mehdi Tabatabaei 1
  • Behrouz Najaf-nejad 2
  • Pouya Zamani 1
  • Akbar Taghizadeh 3
  • Ahmad Ahmadi 1
  • Hassan Aliarabi 1
1
2
3
چکیده [English]

This study was conducted to determine the chemical composition, degradability characteristics gas production as well as the phenomenon of the Persian clover (Trifolium resopinatum) when at some growth stages of the were early budding to full flowering, namely: early budding (I), full budding (II), early flowering (III) as well as full flowering stage (IV). Four fistulated Mehraban male sheep were taken as experimental specimens to estimate the degradability parameters. The results obtained from the chemical composition indicated that as the plant growth stage advanced, percentages of organic matter and NDF increased but the levels of CP, NFC and EE decreased significantly (P<0.05). The results concerning the degradability traits indicated that as the growth stage advanced the disappearance of the DM and CP contents and their effective degradability decreased. A similar trend was observed for the phenomenon of gas production, i.e. as the growth stage advanced, simultaneous with that, the digestible OM and metabolizable energy decreased significantly (P<0.05). It can be concluded, as deduced from the obtained results, that clover harvested at an early flowering stage benefits from more desirable nutritive qualities than when at the other tested growth stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degradability gas production.
  • Disappearance
  • Persian clover