اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه اثر تغذیه نسبت‌های مختلف یونجه خشک و ذرت سیلو شده برتولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید روزانه 10±37 کیلوگرم شیر انجام شد. جیره‌ها شامل سه سطح یونجه و سه سطح ذرت سیلو شده شامل: 1) 10% یونجه -30% ذرت سیلو شده، 2) 20% یونجه-20% ذرت سیلو شده و 3) 30% یونجه -10% ذرت سیلو شده بودند. همه جیره‌ها دارای نسبت علوفه به کنسانتره 40:60 بودند، که به صورت کاملاً مخلوط شده در دو وعده به گاوها تغذیه می‌شد. نتایج نشان داد که ماده خشک مصرفی گاوهایی که با جیره 2 تغذیه شده بودند (20/23 کیلوگرم در روز) در مقایسه با جیره 1 (95/22 کیلوگرم در روز) و جیره 3 (64/18کیلوگرم در روز) بیشتر بود (05/0P<). همچنین تولید شیر در جیره 1 و 2 نسبت به جیره 3 به طور معنی‌دار بیشتر بود (تولید شیر به ترتیب در جیره 1 تا 3، 81/34، 21/35 و 78/30 کیلوگرم در روز؛ 014/0P=). اما جایگزینی ذرت سیلو شده با یونجه خشک در جیره چربی شیر را افزایش داد (05/0P<)، اگرچه بر پروتئین شیر تأثیر معنی‌داری نداشت. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در بین جیره‌ها تفاوت معنی‌دار نداشت (05/0P>). فراسنجه‌های خونی اندازه‌گیری شده تحت تأثیر جیره‌ها قرار نگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از نسبت برابر یونجه خشک و ذرت سیلو شده عملکرد بالاتری برای گاوهای شیری در اوایل تولید حاصل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Feeding Different Levels of Alfalfa Hay and Corn Silage on Milk Production and Blood Metabolites in Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • Amir Akbari Afjani 1
  • Abolfazl Zali 2
  • Mehdi Ganjkhanlou 2
  • Mehdi Dehghan Banadaki 2
1
2
چکیده [English]

The effect of different levels of alfalfa hay and corn silage, in early lactation diet, on milk production and on milk components in Holstein cows was investigated. Fifteen Holstein cows (37 ±10 DIM) were taken in a completely randomized design experiment, lasting for 9 weeks. Three levels of hay and corn silage namely: 1) 10% alfalfa -30% silage corn (Diet 1), 2) 20% alfalfa -20% silage corn (Diet 2) and 3) 30% alfalfa -10% silage corn (Diet 3) former the treatments. The ratio of forage to concentrate was taken as the same (40: 60) in all the treatments. Cows were fed in Total Mixed Rations (TMR) and twice daily. They were milked 3 times a day at 02:00, 10:00, and 18:00 h. Milk production was recorded at each milking, but milk composition was weekly determined. Dry matter intake for each cow was daily assessed. Dry matter intake was higher (P<0.05) when cows fed diet 2 (23.20 kg per day) as compared with diets 1 (22.95 kg per day) and 3 (18.64 kg per day). Treatments affected milk production (P=0.014). Substituting corn silage with alfalfa hay increased the percentage of milk fat (P<0.05), but did not affect milk protein (P>0.05). Apparent total tract digestibility of dry matter (DM), organic matter, crude protein and neutral detergent fiber did not significantly differ among different dietary treatments (P>0.05). Blood parameters were not seriously affected by dietary treatments (P>0.05), although glucose content for Diet 1 was higher than that for Diet 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa hay
  • corn silage
  • Dry matter intake.
  • Milk production