تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی گوارش‌پذیری ماده آلی پوسته پسته (پسماند کشاورزی آلوده‌کننده محیط زیست) به روش آزمایشگاهی (OMD) با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی بود. جیره گوسفندان شامل 34 درصد پوسته پسته، 29 درصد تفاله انگور، 32 درصد یونجه و 5 درصد دانه جو بود. ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولیک پوسته پسته صنعتی خشک (IDPH) و آفتاب خشک (SDPH) تعیین شد. میزان OMD پوسته پسته در روز صفر، 3 و 30 دوره مصرف با استفاده از روش تولید گاز اندازه‌گیری گردید. از پلی‌اتیلن‌گلیکول (PEG) نیز برای بررسی ارزش زیستی تانن استفاده گردید. میزان OMD در روزهای صفر، 3 و 30 آزمایش برای IDPP بدون PEG به ترتیب برابر با 54، 6/65 و 4/63، و با افزودن PEG به ترتیب برابر با 2/65، 3/71 و 1/70 بود (05/0>P). همچنین میزان OMD در روزهای صفر، 3 و 30 آزمایش برای SDPP به ترتیب برابر با 6/52، 9/62 و 3/60 بود که با افزودن PEG به ترتیب برابر با 1/62، 6/68 و 3/67 شد (05/0>P). اثر عادت‌پذیری بر OMD پس از 3 روز مصرف پوسته پسته نسبت به روز صفر معنی‌دار بود (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت اکوسیستم میکروبی شکمبه گوسفند تالشی (با سابقه قبلی مصرف خوراک‌های تانن‌دار) توان تجزیه تاننهای قابل هیدرولیز موجود در پوسته پسته (پسماند کشاورزی آلوده‌کننده محیط زیست) را داراست و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The in vitro Organic Matter Digestibility of Pistachio Hull using Rumen Fluid in Taleshi Sheep

نویسندگان [English]

  • Reza Lotfi noghabi 1
  • Yousef Rouzbehan 2
1
2
چکیده [English]

This study was conducted to assess the in vitro organic matter digestibility (OMD) of pistachio hull using rumen fluid of Taleshi sheep. Animals were fed diets composed of 34% pistachio hull, 29% grape pomace, 32% alfalfa, and 5% grain barley. The chemical composition and phenolics' levels of pistachio hull, either Industrially Dried Pistachio Hull (IDPH) or sun Dried Pistachio Hull (SDPH) were determined. In vitro gas production for 24 h either with or without Polyethylene Glycol (PEG) addition was made use of estimate the OMD for IDPH or SDPH for either of the days 0, 3 or 30. For IDPH, the OMD on days 0, 3 or 30 (with no PEG) were respectively estimated as 54, 65.6 and 63.4, while with PEG application they were 65.2, 71.3 and 70.1 respectively (P<0.05). Also, the OMD for SDPH on days 0, 3 or 30 (with no PEG) were estimated as 52.6, 62.9 and 60.3 respectively and, which with an addition of PEG reached 62.1, 68.6 and 67.3 respectively (P<0.05). The results finally revealed that the microbial activity in the ruminal ecosystem of Taleshi sheep have the capability to degrade the hydrolysable tannin in pistachio hull to be later used as a source of energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptation
  • digestibility
  • Pistachio hull
  • Taleshi sheep
  • tannin