ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 بخش تحقیقات ژنومیکس، مدیریت منطقه شمال کشور (رشت)، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده

چندین کاوش کل ژنومی، جایگاه‌های صفات کمی (QTL) مؤثر بر صفات تولیدی شیر را روی کروموزوم 6 گاو در نزدیک موقعیت ژن OPN شناسایی کرده‌اند. OPN نوعی فسفوپروتئین است که در بافت‌ها و سلول‌های مختلف سنتز شده و در مایعات بدن ترشح می‌شود. در این تحقیق، استخراج DNA از نمونه‌های خون جمع‌آوری شده از 398 راس گاو هلشتاین از استان‌های تهران و اصفهان انجام شد. برای استخراج DNA از روش نمکی استفاده گردید. سپس چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T (SNP C>T) در موقعیت 8514 از ژن OPN به روش PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شد. فراوانی ژنوتیپ‌های CC، CT و TT به ترتیب 19، 57 و 24 درصد محاسبه شد. با استفاده از آزمون مربع‏ کای، حالت تعادل برای جمعیت بررسی شد. ژنوتیپ‌های این جایگاه، از تعادل هاردی-واینبرگ انحراف نشان دادند. در این مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با دو صفت درصد چربی تصحیح شده بر اساس دو بار دوشش در روز و درصد پروتئین شیر تصحیح شده بر اساس 305 روز مشاهده شد. ارتباط معنی‌دار بین چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی با صفات شیر، فرصت مناسبی برای استفاده از برنامه‌های انتخاب به‌کمک مارکر در گاو شیری فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Association between the C>T Single Nucleotide Polymorphism of Bovine OPN Gene and Milk Production and Composition in Iran Holstein Cattle

نویسندگان [English]

  • Majid Pasandideh 1
  • Mohammadreza Mohammad-abadi 2
  • Alireza Torang 3
  • Ali Esmaeilizadeh kashkoueiyejh 2
1
2
3
چکیده [English]

Quantitative trait loci (QTL) affecting milk production traits on bovine chromosome 6 close to the OPN gene location have been identified through several whole genome scans. OPN is a phosphoprotein, synthesized in a variety of tissues and cells and secreted into body fluids. In this study, DNA was isolated from blood samples collected from 398 Holstein cows in Tehran and Esfahan provinces. DNA isolation was performed using salting out method. RFLP-PCR method was used for genotyping of SNP C>T at position 8514 in OPN gene. Frequencies of CC, CT and TT genotypes were estimated as 19, 57 and 24%, respectively. Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) was evaluated using ? square test. The genotypes in this locus deviated from HWE. In this study, significant associations were observed between c.8514C>T genotypes in OPN gene and FATP2X, PROPER305 traits. The SNP, showing signi?cant association with milk traits would provide an excellent opportunity for marker assisted selection programs in dairy cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein cattle
  • OPN
  • RFLP-PCR.
  • Single nucleotide polymorphism