برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 Abacus Bio Limited، نیوزیلند

چکیده

هدف این مطالعه محاسبه بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته برای گروه‌های مختلف صفات در گاوهای هلشتاین ایران بود. با استفاده از اصول جریان ژنی تنزیل‌یافته، میزان بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته به ازای هر گوساله متولد شده برای پدران حیوانات ماده جایگزین و حیوانات ماده جایگزین محاسبه شد. شرایط پایه یعنی در طی 4 نسل با آستانه سن حذف 10 سال، نرخ تنزیل صفر و افق زمانی20 سال برای سرمایه گذاری، مقادیر نسبی بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته پدران حیوانات ماده جایگزین به ازای یک گاو در سال برای صفات سالانه گاو ماده، صفات گوساله هنگام تولد و کشتار، صفات تلیسه و گاوهای حذفی ترتیب 1، 96/0، 40/0، 44/0 و 43/0 می‌باشند. مقادیر مورد نظر برای حیوانات ماده جایگزین به ترتیب 1، 50/0، 21/0، 44/0 و 44/0 می‌باشند. با استفاده از آنالیز حساسیت، اثر عوامل مختلف بر میزان بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته بررسی شد. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی را جهت وزن‌دهی مناسب به صفات در تدوین شاخص انتخاب ملی هلشتاین ایران و آنالیزهای هزینه فایده راهکارهای اصلاح نژادی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of Discounted Genetic Expressions of Dairy Traits in Iranian Holstein Herds

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi Sefidmazgi 1
  • Ardeshir Nejati-Javaremi 2
  • Mohammad Moradi-Shahrbabak 3
  • Seyed Reza Miraei Ashtiani 3
  • Peter R AYMER 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The objective of this study was to assess the Discounted Genetic Expressions (DGEs) for different categories of animal traits as regards Holstein cattle of Iran. Using discounted gene-flow principles, DGEs per calf born were estimated for self replacing females and also for their sires. In the situation for sires of self replacing females, relative GDEs per cow per year for annual cow traits, traits of the calf at birth and slaughter, traits of heifer and traits of cow at culling were estimated as 1, 0.96, 0.4, 0.44 and 0.43, respectively. The respective values for self replacing females were 1, 0.5, 0.21, 0.44 and 0.43, respectively. The effects of different factors on DGEs were quantified using sensitivity analysis. Results obtained in this study provide important information for properly weighting the traits in national selection indexes and as well in conducting cost- benefit analyses of breeding strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discounted economic value
  • Gene flow
  • Selection index.