برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش از اطلاعات مربوط به دوره اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران که از سال 1375 تا 1387 توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده شامل 872125 رکورد روزآزمون مربوط به 95816 حیوان در 59 گله بود. برآورد مؤلفه‌های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و روش نمونه‌گیری گیبس انجام شد. برای توصیف منحنی شیردهی حیوانات در سطح ژنتیکی و محیط دائمی از تابع لژاندر با مرتبه دوم به همراه ضریب سوم تابع ویلمینک استفاده شد. به منظور تصحیح اثر ناهمگنی واریانس باقیمانده، دوره شیردهی که از روز 5 تا روز 365 شیردهی بود، به 36 گروه با فواصل 10 روزه دسته‌بندی شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، واریانس باقیمانده در ابتدای دوره شیردهی بیشترین مقدار را داشت و از ماه دوم به بعد تا پایان دوره شیردهی روند کاهشی جزئی در این پارامتر مشاهده شد. واریانس محیط دائمی در ابتدا و انتهای دوره شیردهی بیشترین مقدار را داشت که این الگو، موجب افزایش واریانس کل و کاهش وراثت‌پذیری در مراحل آغازین و پایانی دوره شیردهی شد. واریانس ژنتیکی در ماه اول کمترین مقدار و با حفظ روند افزایشی در دو ماه پایانی بیشترین مقدار را داشت. کمترین مقدار وراثت‌پذیری برابر 077/0 در روز 5 شیردهی و بیشترین مقدار آن برابر 252/0 در روز 305 شیردهی بود. پایین بودن میزان وراثت‌پذیری در ابتدای دوره به دلیل پایین بودن واریانس ژنتیکی و بالا بودن واریانس‌های باقیمانده و محیط دائمی است. مقادیر همبستگی ژنتیکی روزآزمون‌ها در تمامی موارد مثبت و از همبستگی‌های فنوتیپی بیشتر بود. کمترین مقدار همبستگی ژنتیکی بین روزهای 5 و 365 شیردهی و برابر 35/0 بود. همبستگی ژنتیکی میان رکوردهای روزآزمون تولید شیر با افزایش فاصله بین روزآزمون‌ها از یکدیگر کاهش نشان داد. برآوردهای حاصل از این تحقیق می‌تواند برای پیش‌بینی ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters for Test Day Records of Milk Yield in Holstein Dairy cattle of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razmkabir 1
  • Mohammad Moradi Shahrbabak 2
  • Abbas Pakdel 3
  • Ardeshir Nejati Javaremi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Test day records of first lactation Holstein cows from 1996 to 2008 were obtained from Animal Breeding Center of Iran and used in this research. Data consisted of 872125 test-day milk records of 95816 cows from 59 herds. (Co)Variance components and genetic parameters were estimated using random regression model via Gibbs sampling method. Two order Legendre polynomials and third coefficient of Wilmink function were used to describe the lactation curve in genetic and permanent environment levels. The heterogeneity of the residual variance in days 5 to 365 of lactation was modeled using a number of thirty six 10-day intervals. Residual variance was high at the beginning but it was steady and decreased slowly to the end of the lactation. Permanent environmental variance was high at the extremes. The total variance and heritability were affected by the pattern of PE variance. The lowest and highest genetic variances occurred at the beginning and at the end of lactation, respectively. Heritability estimates for daily yields were low in the early lactation and generally ranged from 0.077 to 0.252 for days 5 and 305, respectively. High residual and permanent variances and lower genetic variance were lead to low heritability at the first part of lactation. Genetic correlations were positive and higher than phenotypic ones for all the days in lactation. The lowest genetic correlation was 0.35, between the extremes. Genetic correlations between daily yields decreased with increase in interval between tests. The estimated parameters in this study can be used to predict breeding values for Holstein dairy cattle of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein Cows.
  • test day model
  • variance components