اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج (ABRII)

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزایش تعداد وعده‌های خوراک‌دهی به 2 یا 3 وعده در روز بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی در دوره تولید از سن 24 تا 38 هفتگی اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار آزمایشی یک، دو و سه بار خوراک‌دهی در روز با 4 تکرار انجام شد. مقدار خوراک مصرفی در روز در همه گروه‌های آزمایشی یکسان در نظر گرفته شد. گروه یکبار خوراکدهی، کل خوراک مورد نیاز خود را در یک وعده در ساعت'6:15 صبح دریافت ‌کردند. گروه دو بار خوراک‌دهی، خوراک را در دو وعده غذایی در روز در ساعت '6:15 صبح و '12:15 ظهر دریافت کردند. گروه سه بار خوراک‌دهی، کل خوراک مصرفی را در سه وعده غذایی در روز در ساعت '6:15 صبح، ساعت'12:15 ظهر و '18:15 عصر دریافت کردند. خون‌گیری از مرغ‌ها در دو سن 32 و 38 هفتگی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد مرغ‌هایی که خوراک خود را به صورت محدود و در 2 یا 3 وعده غذایی دریافت کردند، سرانه تولید تخم‌مرغ بالاتری در مقایسه با گروه کنترل در 13 هفته طول دوره آزمایش داشتند (1/67 و 2/67 در مقابل 2/62 تخم‌مرغ به ازاء هر مرغ در گروه کنترل، 01/0>P). افزایش تعداد وعده‌های خوراک‌دهی سبب افزایش معنی‌دار وزن تخم‌مرغ در کل دوره آزمایش گردید (01/0>P). رژیم‌های غذایی دو و سه بار خوراک‌دهی در روز موجب افزایش میزان استرادیول و کاهش سطح کلسترول، تری‌یدوتیرونین و گلوکز پلاسما گردیدند. به طور کلی، افزایش تعداد وعده‌های خوراک‌دهی به 2 یا 3 بار در روز می‌تواند عملکرد تولید‌مثلی مرغ‌های مادر گوشتی را در شروع تولید تا بعد از اوج تولید بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Increasing Daily Feeding Frequency on Performance of Broiler Breeder Hens

نویسندگان [English]

  • Soudabe Moradi 1
  • Mojtaba Zaghari 2
  • Mahmoud Shivazad 2
  • Rahim Osfouri 3
  • Mohsen Mardi 3
1
2
3
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effects of either twice or thrice a day feeding regimens on performance and as well on plasma hormone and metabolite levels of broiler breeder hens during 24 to 38 wk of their productive age. Breeder pullets were provided form a commercial flock, and distributed in experimental units, in a compeletly randomized design with three feeding regimens (treatments) included 1, 2 or 3 feeding times per day with 4 replicates. Birds fed once a day, received all their total feed at 06:15 h, whereas birds fed twice a day, received 50% of their total feed allowance at 06:15 h and the other 50% at 12:15 h, and while birds fed thrice a day, received 33% of their total feed at 06:15 h, 33% at 12:15 h and the last portion at 18:15 h. Total daily feed did not differ among treatments. Blood samples were taken at the peak of production (32 wk of age) and at the end of trial (38 wk of age). For the 13 wk production period, total hen-day egg production through 38 wk of age in the hens that were provided feed twice and thrice a day was greater (67.1 and 67.2 vs 62.2 eggs/hen, P<0.01) than in hens fed once a day. Also, broiler breeder hens fed 2 or 3 times per day laid heavier eggs (P<0.01) compared with once a day fed birds. Twice and thrice a day fed birds carried significantly lower plasma T3, glucose and cholesterol concentration and higher 17 ?-estradiol level than did once a day fed birds (P<0.05). In conclusion, the twice and thrice a day feeding regimens improve the reproductive performance of broiler breeder hens during the early egg-laying cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler breeder hen
  • Egg production.
  • feeding frequency