نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

در روز 16 جوجه‌کشی 400 عدد تخم‌مرغ بارور مرغ مادر گوشتی سویه راس 308، توزین و در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 گروه آزمایشی با 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 عدد تخم‌مرغ تقسیم شدند. در روز 18 جوجه‌کشی به مایع آمنیوتیک هریک از تخم‌مرغ‌های بارور یک میلی‌لیتر از محلول‌های آزمایشی تزریق شد و به گروه شاهد ماده ای تزریق نشد. سپس تخم‌مرغ‌ها به دستگاه هچر منتقل شدند. محلول‌های آزمایشی مورد استفاده شامل ترکیب اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در محلول 5/0 درصد کلرید سدیم استریل بود. پس از تفریخ، جوجه‌ها تعیین جنسیت، شمارش و توزین شده و به سالن آزمایشی منتقل شدند و تا روز 42 پرورش داده شدند. در روز دوم پرورش برای بررسی ریخت‌شناختی، از ژژنوم روده نمونه‌برداری شد. تزریق مواد مورد استفاده در این آزمایش تأثیر معنی‌داری بر درصد جوجه‌درآوری نداشت. تزریق کربوهیدرات، اسیدهای آمینه و اسید بوتیریک به درون تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی در مقایسه با گروه شاهد، وزن بدن جوجه‌های تفریخ شده و نسبت وزن بدن جوجه‌های تفریخ شده به تخم‌مرغ‌های بارور را افزایش داد (01/0>P). تزریق ترکیب اسیدهای آمینه سبب افزایش معنی‌دار وزن بدن در دوره آغازین و کل دوره پرورش در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P)، ولی تفاوتی با سایر گروه‌ها نداشت. با تزریق اسید بوتیریک، ارتفاع پرزهای روده در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (05/0>P). تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک سبب افزایش مساحت پرزها نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). تزریق هریک از مواد مورد استفاده در این آزمایش اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش، تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک قابلیت بهبود برخی از فراسنجه‌های عملکردی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of In ovo Feeding of Amino Acids, Carbohydrate and Butyric Acid on Intestinal Morphology and Growth Performance of Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • Seyed Naser Mousavi 1
  • Mahmoud Shivazad 2
  • Mohammad Chamani 3
  • Housahang Lotfolahian 4
  • Ali Asghar Sadeghi 3

چکیده [English]

In this research 400 Ross 308 breeder fertile eggs were weighed At day 16 of incubation and evenly distributed into 4 treatments with 4 replicates per treatment and 25 eggs per replicate in a CRD design. On day 18 of incubation, 1 ml of an in ovo feed solution including: I) Carbohydrate (CHO), II) Amino acid (AA), and III) Butyric acid solution in 0.5% saline was injected into amniotic fluid of eggs. The control group remained non-injected. After injection eggs were transferred to hatcher. Upon hatch, chicks were weighed, sexed and transferred to the experimental house and reared to 42 days. At day two the midpoint of the jejunum was sampled for intestinal morphometric examination. The hatchability didn't differ significantly between treatments. Body weight and body weight to egg weight ratio of all in ovo injected hatchlings was greater than in controls (P<0.01). Chicks in ovo fed AA had greatest improvements in body weight gain during 1-21 and 1-42 d period relative to non-injected controls (P<0.05), but without any differences with other injected groups. On day 2 post-hatch villi height in butyric acid injected groups was increased significantly relative to control group (P<0.05). The surface area of an average villus was increased for the CHO, AA and butyric acid in ovo injected groups in comparisson with those of the control group (P<0.05). Effects of in ovo administration of AA, CHO and butyric acid on FCR was not significant. Our results showed that in ovo injection of AA, CHO and butyric acid during last period of incubation can improve post- hatch performance and enteric development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acid
  • broiler chicks
  • butyric acid
  • In ovo injection
  • Small intestine.