اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

2 استادیار دانشگاه ایلام

3 استادیار دانشگاه زنجان

4 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور مطالعه اثر منبع نشاسته جیره روی عملکرد و فراسنجه‌های پلاسما از 8 راس گاو شیرده چندبار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 9±83 و میانگین وزن بدن 31±683 کیلوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین تکرار شده با 2 مربع و هر مربع با 4 جیره و 4 دوره استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل گندم، جو، ذرت و سیب‌زمینی خام به عنوان منبع اصلی نشاسته به ترتیب 4/25، 31، 22 و 23 درصد از ماده خشک جیره بودند. نتایج نشان داد که جیره‌های آزمایشی بر مصرف ماده خشک اثر معنی‌داری نداشتند (05/0P>). گاوهای تغذیه شده با جیره‌ی حاوی سیب‌زمینی کمترین تولید شیر خام، شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح شده برای انرژی را تولید کردند (05/0< P). درصد چربی شیر گاوهای تغذیه شده با جیره دارای ذرت در مقایسه با سایر جیره‌ها بالاتر بود اما درصد پروتئین شیر تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت. گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی سیب‌زمینی کمترین بازدهی تولید شیر، بازدهی انرژی خالص شیردهی، تولید نیتروژن شیر و بازدهی استفاده از نیتروژن خوراک را داشتند (05/0P<). جیره‌های دارای گندم و ذرت در مقایسه با جیره‌های دارای جو و سیب‌زمینی، قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، چربی خام و پروتئین خام را به طور معنی‌داری افزایش دادند (05/0P<). جیره‌های آزمایشی بر غلظت گلوکز، کلسترول کل، کلسترول HDL و کلسترول LDL پلاسمای گاوها اثری نداشتند (05/0P>). اما بیشترین غلظت تری‌گلیسرید در پلاسمای گاوهای تغذیه شده با جیره دارای سیب‌زمینی مشاهده شد (05/0P<). با توجه به نتایج به دست آمده، جیره دارای گندم و ذرت، قابلیت هضم مواد مغذی و بازدهی استفاده از انرژی و نیتروژن خوراک و تولید شیر گاوهای شیری را در مقایسه با سیب‌زمینی خام افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Starch Source on Milk Production and Composition, Nutrient Digestibility and Plasma Metabolites in Lactating Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • Seyed Gholamreza Mousavi 1
  • Farshid Fattahnia 2
  • Hamidreza Mirzaei Alamouti 3
  • Ali Ashraf Mehrabi Oladi 2
  • Hassan Darmani Kouhi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effects of sources of four starch on milk production and composition, nutrients digestibility and blood metabolites of lactating Holstein cows. Eight multiparous Holstein cows (683±31 kg of body weight; 83±9 DIM) were used in a replicated 4×4 Latin square design with 21-d periods. The exprimental diets contained wheat, barley, corn, or potato as the primary source of starch and contained 25.4, 31, 22, and 23 percent of diet DM respectively. Dry matter intake was similar among treatments. Raw, fat, and energy corrected milk production was lower (P<0.05) in cows fed the potato-based diet compared with other diets. Cows fed the corn-based diet had higher (P<0.05) milk fat content, but milk protein content was unaffected by the source of dietary starch. Milk production and lactuting net energy efficiency, milk nitrogen and feed nitrogen efficiency was lowes in cows received potato based diet (P<0.05). Total tract apparent digestibility of dry and organic matter, crude protein and ether extract were higher (P<0.05) in cows fed the wheat or corn-based diets compared with those fed barley or potato-based diets. Plasma glucose, total cholesterol, HLD-cholesterol and LDL-cholesterol concentrations were similar among experimental diets, but triglycerides concentration was higher (P<0.05) in cows fed potato-based diet compared with other diets. These results showed that corn and wheat based diets improved the nutrient digestihilty, feed energy and nitrogen efficiency, and milk production compare to potato based diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • Digestibility.
  • Milk production
  • Nutrient efficiency
  • Starch source