تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

استفاده از سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل (CNCPS) در تنظیم جیره‏های غذایی برای پرورش گاو شیری در ایران رو به گسترش است. به‌هر حال، فقدان اطلاعات مناسب در مورد ترکیب مواد خوراکی موجود در داخل کشور کاربرد این سیستم را با محدودیت همراه ساخته است. موضوع مطالعه حاضر، ارزیابی پروتئین برخی مواد خوراکی (سبوس گندم، تفاله چغندرقند، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه، تخم پنبه کامل، کنجاله گلوتن ذرت، بقایای کشتارگاهی طیور، کنجاله منداب و باگاس) مورد استفاده در جیره گاو در ایران با در نظر گرفتن مشخصات مورد نیاز آنها به‌عنوان اطلاعاتی برای CNCPS بود. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین میانگین غلظت الیاف نامحلول در شوینده خنثی، عصاره اتری، پروتئین خام، پروتئین محلول، نیتروژن غیر پروتئینی، پروتئین حقیقی محلول، پروتئین نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی نمونه‌های خوراکی مورد ارزیابی در ایران و مقادیر جداول CNCPS از نظر عددی اختلاف زیادی وجود دارد که علت این اختلاف ممکن است شرایط اقلیمی، مدیریت زراعی و شرایط نگهداری پس از تولید باشد. بنابراین، توصیه می‌شود به جای استفاده از مقادیر جداول CNCPS، از اطلاعاتی استفاده گردد که مستقیماً با بررسی مواد خوراکی موجود در داخل کشور به‌دست آمده است تا جیره‌هایی متعادل‌تر با اتلاف کمتر مواد مغذی حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protein Fractionation of some Feedstuffs Used in Iran Based on Cornell Net Carbohydrate and Protein System

نویسندگان [English]

  • Seyed Meysam Tabatabaei 1
  • Yousef Rouzbehan 2
  • Gholamreza Ghorbani 3
چکیده [English]

The Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) model has recently been increasingly employed in preparation of balanced feed ration of dairy cattle in Iran. However, a lack of appropriate characterization of the feeds has restricted the model's application. This study was conducted to evaluate the protein contents of some feedstuffs (wheat bran, sugar beet pulp, soybean meal, cottonseed meal, cottonseed whole, corn gluten meal, poultry offal meal, blood meal, canola meal and bagasse) commonly used in the cattle ration in Iran with characteristics needed as inputs for CNCPS. Based on data obtained from this work, the level of neutral detergent fibre, ether extract, crude protein, soluble protein, non protein nitrogen, soluble true protein, neutral detergent insoluble protein and acid detergent insoluble protein contents were numerically different from the records of CNCPS, the difference for which may be due to climate, agricultural practices, and storage conditions. Hence, the use of date obtained for the available feeds in place of CNCPS' tabular values is strongly recommended in formulating balanced rations. This would expectedly result in more efficient use and less waste of nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNCPS
  • Iran feeds.
  • Protein fractions