نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، کارشناسی ارشد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این آزمایش تعداد 20 رأس بره شیر خوار نژاد سنجابی با سن تقریبی یک ماه شامل 10 رأس بره نر و 10 رأس بره ماده با میانگین وزن اولیه به ترتیب 34/1±40/13 و 85/0±62/11 کیلوگرم به صورت فاکتوریل 2×2 بر پایه طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. بره‌ها در داخل هر جنس بر اساس وزن زنده دسته‌بندی شدند و سپس به طور تصادفی در یکی از دو گروه غذایی شامل شیر مادر و یونجه (کنترل) یا شیر مادر، یونجه و کنسانتره (تکمیلی) قرار داده شدند. اندازه‌گیری شیر، خوراک مصرفی و افزایش وزن زنده به صورت روزانه و نمونه‌برداری پوست و الیاف به ترتیب هر 15 و 28 روز یکبار صورت گرفت. میانگین شیر مصرفی روزانه در کل دوره آزمایش در بره‌های نر گروه جیره تکمیلی به طور معنی‌داری (05/0P<) بیشتر از گروه‌های دیگر بود. بره‌های گروه جیره تکمیلی به طور معنی‌داری (05/0P<) میزان افزایش وزن روزانه بیشتری نشان دادند. جنس و جیره تکمیلی بر تراکم فولیکول‌های اولیه و ثانویه و نسبت فولیکول‌های ثانویه به اولیه (S/P) و همچنین میانگین شاخص فولیکولی ثانویه و اولیه در پوست اثر معنی‌دار نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Creep Mixture Diet on the Pattern of Hair Follicle Development in Suckling Lambs

نویسندگان [English]

  • Samira Varezardi 1
  • Manouchehr Souri 2
  • Mohammad Panah 1

چکیده [English]

A total of 20 suckling Sanjabi Lambs, comprised of 10 males and 10 females with respective liveweights of 13.40±1.34 and 11.62±0.85 kg were employed in a 2x2 factorial experimental arrangement. The lambs within their sexes were grouped according to their liveweights and then randomly allocated to either one of the two treatments namely: ad libitum good quality alfalfa hay plus free suckling (control); ad libitum creep mixture having 18% CP in addition to free suckling, and free choice good quality alfalfa hay (creep mixture). Daily feed intake along with liveweight changes in all the lambs were recorded throughout the study. Skin biopsies and fiber samples were taken every 15 and 28 days respectively. Average daily milk intake by the male lambs in creep mixture group was significantly (P<0.05) higher than that by the other groups. Average daily gain by lambs in creep mixture group, was significantly (P<0.05) higher than that by the lambs in control group. The factors sex and dietary treatment exerted no significant effects on either primary or secondary follicle densities, on the S/P ratio in the skin and either on the mean values of either primary or secondary follicular indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creep mixture
  • Sanjabi.
  • Secondary follicle
  • Suckling lambs
  • wool