اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکتری

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشیار

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استادیار

چکیده

به منظور برآورد اثر سخت‌زایی بر تولید شیر، باروری و ضرایب اقتصادی جزء مادری و مستقیم سخت‌زایی، داده‌های اقتصادی و عملکردی 10 گله گاو شیری هلشتاین و رکوردهای تولید شیر و سخت‌زایی جمع‌آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی استفاده گردید. در این مطالعه سخت‌زایی به 3 گروه تقسیم بندی شد. گروه 1: زایش بدون کمک، گروه 2: نیاز به کمک یک گارگر، گروه 3: سخت‌زایی همراه با آسیب جدی به مادر و گوساله. سخت‌زایی گروه 2 تولید شیر را به میزان 46 کیلوگرم کاهش داد در حالی که کاهش تولید شیر در گروه 3 برابر 323 کیلوگرم می‌باشد. گروه 2 سخت‌زایی سبب شد تعداد تلقیح مورد نیاز برای آبستنی به میزان 22/0 افزایش یابد. این میزان افزایش در تعداد تلقیح مورد نیاز برای آبستنی در گروه 3 سخت‌زایی برابر 35/0 بود. گروه 2 سخت‌زایی اثری بر مرده‌زایی نداشت ولی گروه 3 سخت‌زایی مرده‌زایی را به میزان 5 درصد افزایش داد. احتمال حذف غیراختیاری در گروه 3 سخت‌زایی 3 درصد بود ولی گروه 2 سخت‌زایی اثری بر حذف غیراختیاری نداشت. هزینه‌های مربوط به هر گروه سخت‌زایی برآورد گردید که این هزینه برای گروه 2 برابر 577600 ریال و برای گروه 3 برابر 2438300 ریال می‌باشد. ضریب اقتصادی سخت‌زایی برای جزء مادری و مستقیم 370076- ریال به ازای هر گاو در هر سال به ازای یک واحد تغییر در قابلیت ابتلا (توزیع پس زمینه‌ای صفت) برآورد گردید. بیان تنزیل یافته تجمعی گاو نر برای اثر مستقیم و مادری محاسبه گردید که برای جزء مادری برابر 231/0 و برای جزء مستقیم برابر 616/0 برآورد شدند. ضرایب اقتصادی تصحیح شده برای بیان تنزیل یافته تجمعی برای جزء مادری برابر 85487- ریال و برای جزء مستقیم برابر 227967- ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Calving Difficulty on Milk Production, Fertility and Estimation of Economic Value for Direct and Maternal Calving Difficulties

نویسندگان [English]

  • Heydar Ghiasi 1
  • Ardeshir Nejati javaremi 2
  • Abbas Pakdel 3
  • Hassan Mehrbani yeganeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Economic data and performance records from 10 Iranian Holstein dairy cattle herds, as well as milk production and fertility records from Iranian Center of Animal Breeding and Animal Production Improvment were used to estimate the effect of calving difficulty on milk production, fertility and as well on the economic aspects of maternal and direct calving difficulty. Calving difficulty could be divided into 3 classes. Class 1: normal calving; Class 2: calving that needed help by one man worker, and Class 3: calving with serious damage to calf and mother. Milk production decreased about 46 kg and 323 kg in classes 2, and 3 of the calving difficulty incidences, respectively. Calving difficulty caused decreases in fertility performance by 0.22 more inseminations to be performed in class 2 and 0.35 more ones in class 3. Stillbirth was not affected as by class 2 but was intensified in class 3 by 5 percent. Total economic loss attributed to classes 2 and 3 of calving difficulties were $57.76 and $243.83, respectively. Estimated economic value for maternal and direct effect were $37 per unit change in liability per cow/year. Following a correction of the economic values by cumulative discounted expressions, the economic values for maternal and direct effects amounted to $22.79 for direct, and $8.54 for maternal difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calving difficulty
  • Cost of calving difficulty
  • Economic value.
  • fertility
  • Milk
  • Stillbirth