نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان و استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشیار

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، استاد

4 دانشیار مؤسسه علمی کاربردی و دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

5 استادیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

به منظور بررسی تأثیر دو نوع مدیریت تغذیه، با اعمال محدودیت خوراک و تغذیه جبرانی بر عملکرد رشد و پروار، خوراک مصرفی و تحلیل هزینه و فایده بره‌های پروار از تعداد 42 رأس بره نر لری بختیاری بعد از شیرگیری و در دو مرحله استفاده شد. در دوره محدودیت خوراک حیوانات تیمار شاهد به وسیله علوفه و کنسانتره و حیوانات گروه آزمایشی فقط با علوفه تغذیه شدند. در دوره رشد جبرانی بره‌های ناشی از تیمار محدودیت خوراک به دو گروه آزمایشی 1 و 2 تقسیم شدند که با علوفه و دو سطح کنسانتره تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در دوره محدودیت خوراک، وزن گروه آزمایشی ثابت، اما در حیوانات شاهد افزایش یافت. میانگین افزایش وزن روزانه، ماده خشک و انرژی متابولیسمی مصرفی هر رأس در گروه شاهد بالاتر از گروه آزمایشی بود (05/0>P). در دوره تغذیه جبرانی در هر دو سطح تغذیه کنسانتره، رشد حیوانات آزمایشی مشابه حیوانات شاهد بود. گروه‌های آزمایشی ‌با سابقه اعمال محدودیت خوراک و دارای رشد جبرانی در مقایسه با شاهد ضریب تبدیل غذایی مناسب‌تری داشتند (05/0>P) و ماده خشک مصرفی آنها برای هر کیلوگرم وزن متابولیکی در روز و افزایش وزن روزانه آنها معادل تیمار شاهد بود. در دوره رشد جبرانی کل سود خالص هر رأس و درآمد خالص هر واحد تولید، در گروه شاهد پایین‌تر از دو گروه آزمایشی بود (01/0>P)، به طوری که کمترین درصد بازدهی اقتصادی در گروه شاهد و بیشترین آن در گروه آزمایشی 2 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Nutrition Management on Fattening Performance and on Cost Benefit Analysis in Lori-Bakhiari Lambs

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Shadnoush 1
 • Masoud Alikhani 2
 • Hamidreza Rahmani 2
 • Mohammad Ali Edris 3
 • Azizolah Kamalzade 4
 • Mojtaba Zahedifar 5

چکیده [English]

Forty-two weaned Lori-Bakhtiari lambs were taken in an investigation for the effects of two-nutritional management methods of restricted vs. re-alimentation feeding on intake, growth and as well on the cost benefit analysis. During the Feed Restriction Period (FRP), the Control (C) animals were fed low-quality roughage ad libitum, plus mixed concentrate. The restricted animals (R) were fed only low-quality roughage. In the Re-Alimentation Periods (RAPs), the lambs due for restricted treatment were divided into two groups of R1 and R2. They received low-quality roughage along with two different levels of concentrate supplement as mentioned before. During restriction period, the C group had a significantly higher (P<0.05) daily gain, daily Dry Matter Intake (DMI) and Matabolizable Energy Intake (MEI) than the restricted group, which maintained thier constant weight. In the RAP and at both concentrate levels, the compensating animals showed the same growth rate as the previous unrestricted ones. Compensating groups benefited from a better FCR than C animals (P<0.05), DMI (g kg-0.75 d-1) with their ADG being similar to C animals. During RAP total of net profit and net income per unit product were lower in C group than those in R1 and R2 (P<0.05), the lowest economic efficiency occurred for the case of C animals and the highest for the case of R2 group (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • compensatory growth
 • fattening performance
 • Feed restriction
 • Lori-Bakhtiari lambs