تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استادیار

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر انتخاب واگرای کوتاه‌مدت برای وزن 4 هفتگی بر روند رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی انجام گردید. لاین‌های مختلف بلدرچین ژاپنی اعم از لاین سنگین وزن (HW)، لاین سبک وزن (LW) و لاین شاهد در طی 7 نسل انتخاب برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که وزن بدن بلدرچین‌های لاین HW از سن 11 روزگی به بعد بیشتر از لاین شاهد و از سن 6 روزگی به بعد بیشتر از لاین LW بود (05/0>P). همچنین سرعت رشد سه لاین از سن 4 روزگی به بعد با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشت (05/0>P). به منظور بررسی تغییرات ایجاد شده در اجزای لاشه بلدرچین‌ها، تفکیک لاشه در دو سن 32 و 42 روزگی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در هر دو سن، بلدرچین‌های لاین HW به طور معنی‌داری نسبت به لاین LW از وزن لاشه، ران، قلب، ریه، کبد، روده کوچک و همچنین از ابعاد سینه (وزن، طول و عمق) بیشتری برخوردار بودند (05/0>P). در مقایسه با لاین شاهد نیز، وزن اجزای لاشه بلدرچین‌های لاین HW به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0>P). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انشعاب لاین‌های تحت انتخاب در جهت افزایش یا کاهش وزن 4 هفتگی از لاین شاهد بلافاصله پس از هچ آغاز می‌گردد. بنابراین این نوع انتخاب می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به تغییر الگوی رشد و صفات لاشه در بلدرچین‌های تحت انتخاب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Divergent Selection for 4-wk Body Weight on Growth Curve Parameters and Carcass Components in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)

نویسندگان [English]

  • Hamid Beygi 1
  • Abbas Pakdel 2
  • Mohammad Moradi shahr babak 3
1
2
3
چکیده [English]

This study has been carried out to investigate the effect of short-term divergent selection for 4-wk body weight on growth curve parameters and carcass components in Japanese quail. Quail lines utilized were two divergently selected for high (HW) and low (LW) 4-wk body weight (BW) as well as a line as control (C). The results of the study indicated that quails in HW line had heavier BW than those in LW and in C lines from 6 and 11-d thereafter respectively. Moreover there was a significant difference for growth rate between lines from 4-d of age. To investigate the changes in carcass components, quails were slaughtered at 32 and 42-d of age. Results indicated that quails in HW line had significantly heavier carcass, thigh, heart, lung, liver, small intestine and breast dimensions (length, depth & weight) than quails in LW line for both age groups (P<0.05). In comparison with C line, HW quail showed higher weights in carcass components. The results also indicated that the selected lines for higher or lower 4-wk body weights diverged from control immediately after being hatched. Therefore, this method of selection can affect, in short-terms, the growth pattern as well as carcass traits of the selected birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • carcass components
  • divergent selection
  • Growth curve
  • Japanese quail