نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کارشناسی ارشد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، استادیار

چکیده

در این آزمایش اثرات سطوح مختلف سبوس برنج (صفر، 6، 12و 18 درصد) و یک آنزیم چندگانه (صفر و 1/0 درصد) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. 384 قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه راس به 8 تیمار آزمایش اختصاص داده شدند و هر تیمار شامل 4 تکرار بود و در هر تکرار 12 قطعه جوجه خروس گوشتی قرار داده شد. این آزمایش در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی به روش آزمایش فاکتوریل (2×4) اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش سطح سبوس برنج در جیره، وزن بدن و افزایش وزن در تیمارها به طور معنی‌داری کاهش و ضریب تبدیل افزایش یافت. همچنین مصرف خوراک و فراسنجه‌های خونی در تیمارهای مختلف معنی‌دار نشد. وزن سنگدان (05/0P<)، کبد (01/0P<)، روده کوچک (05/0P<) و سکوم‌ها (05/0P<) تحت تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج قرار گرفت. مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تأثیر معنی‌داری نداشت ولی بر چربی محوطه شکمی (05/0P<)، گلوکز (01/0P<) و تری‌گلیسرید (05/0P<) خون تأثیر‌گذار بود. در بین تیمارهای مختلف، تفاوت قابل توجه و معنی‌داری از نظر هزینه تمام شده وزن نهایی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Different Levels of Rice Bran either with or without Multi-Enzyme Supplementation on Broiler Chicks' Performance

نویسندگان [English]

  • Maziyar Moghaddam tabrizi 1
  • Mohammad Salar Moeini 2

چکیده [English]

The present study was conducted to determine the effects of different levels of rice bran along with a multi enzyme on the performance of broiler chicks. Three hundred eighty four day-old male broiler chicks were taken in 8 treatments comprised of different levels of rice bran (0, 6, 12 and 18%) together with a multi enzyme (0 and 0.1%). Each treatment was carried out in 4 replicates each replicate comprised of 12 chicks. The experiment was a factorial one done in the framework of a completely randomized design. Increasing the level of rice bran in the diets decreased the chicks' body weight as well as weight gain while increasing feed conversion ratio in them. Feed intake and blood factors were not affected by different treatments (P>0.05). Weights of gizzard, liver, small intestine as well as ceca were affected by inclusion of rice bran. There were no significant effects of enzyme supplementation observed on broilers' performance, but there were significant effects observed on abdominal fat, blood glucose and triglycerides. No significant effect of total feed cost/Kg of body weight was observed between treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
  • .
  • broiler chicks
  • Multi enzyme
  • rice bran