اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دکتری

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دانشیار

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد

4 محقق مرکز بهبود ژنتیکی دام‌های اهلی دانشگاه گوئلف، کانادا

5 استاد گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی دانشگاه آرهوس، دانمارک

چکیده

اثر هم‌خونی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی، ارزش‌های اصلاحی و روند ژنتیکی صفات تولیدی (شیر، چربی و پروتئین)، صفات تولیدمثل (سن در اولین زایش، فاصله اولین تلقیح تا تلقیح منجر به آبستنی، فاصله گوساله‌زائی، فاصله بین زایش تا اولین تلقیح، و آسان‌زائی) و ماندگاری گاوهای هلشتاین در ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب هم‌خونی هر حیوان با استفاده از شجره 29844 گاو نر و 822599 گاو ماده موجود در کشور، پس از تکمیل اطلاعات آنها از طریق شجره گاوهای نر بین اللملی متولد شده بعد از سال 1883میلادی، محاسبه شد. رکورد کلیه حیواناتی که حداقل معیار کامل بودن شجره آنها برای 5 نسل اخیر، بزرگتر یا مساوی 70/0 بود، در نظر گرفته شد. میانگین معیار کامل بودن شجره رکوردهای مورد استفاده در این تحقیق برای کلیه صفات بزرگتر از 90/0 بود. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد مطالعه و ارزش‌های اصلاحی حیوانات با استفاده از دو مدل حیوانی تک صفتی، با و بدون برازش هم‌خونی برآورد شدند. اگرچه تفاوت بین مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی حاصل از دو مدل برای صفات مختلف اندک بود اما برازش هم‌خونی در مدل باعث تغییر معنی داری در ارزش‌های اصلاحی برآورد شده و روند ژنتیکی آنها شد. برای تمامی صفات به استثنای صفت آسان‌زائی، اختلاف رتبه‌ای حیوانات نر بر اساس ارزش‌های اصلاحی بیشتر از حیوانات ماده بود. همبستگی‌های رتبه‌ای ارزش‌های اصلاحی حیوانات براساس دو مدل، برای حیوانات نر در دامنه 966/0 تا 994/0، به ترتیب، برای شیر و چربی تولیدی، و برای حیوانات ماده در دامنه 953/0 تا 997/0، به ترتیب، برای فاصله گوساله‌زائی و سن در اولین زایش، قرار داشت. این برآوردها، که به طور معنی داری کمتر از یک بودند، نشان می‌دهد برازش هم‌خونی در مدل‌های ارزیابی حیوانات به جهت تصحیح رکوردها لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Inbreeding on Genetic Parameters and Breeding Values for Production and Reproduction Traits in Holstein Cattle of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rokouei 1
  • Rasoul Vaez torshizi 2
  • Mohammad Moradi shahr babak 3
  • Mahdi Sargolzaei 4
  • Anders Sorencen 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Effects of inbreeding coefficient on estimates of genetic parameters, breeding values and genetic trends for production traits (milk, fat and protein yields), reproduction traits (age at the first calving, interval between first insemination to conception, calving interval, interval between calving to first insemination, and calving ease) as well as longevity of Holstein Cattle in Iran were studied. Inbreeding coefficients were computed using a complete pedigree, created from all available information of national Holstein dairy cattle and international sires back to 1883. For all the traits, the records of animals with a minimum pedigree completeness of 0.7 for five generations back were employed. The average completeness of pedigree for all the record holding animals was more than 0.90. Two univariate animal models (either with or without inbreeding) were considered to estimate the genetic parameters and breeding values. There were no substantial differences between the two models for variance components and genetic parameters. However, the effect of inbreeding on estimated breeding values and genetic gain was significant. Based on the estimated breeding values, the differences in male rankings were greater than those in female rankings for all the traits. Also, the rank correlations between two models ranged from 0.966 (milk yield) to 0.994 (fat yield) for males and 0.953 (calving ease) to 0.997 (age at the first calving) for females. These correlations, which were significantly different from unity, indicated that it is necessary to adjust the effect of inbreeding in genetic evaluation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • genetic trend
  • Holstein
  • inbreeding
  • Longevity