تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپ‌فوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن بره-های پرواری کرمانی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه سیلاژ گریپ فوروت ضایعاتی به جای سیلاژ ذرت بر عملکرد و ترکیب بدن بره‎های پرواری کرمانی بود. بدین منظور، از 27 راس بره نر به وزن 5/2±5/18 کیلوگرم و سن 10±150 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. جهت تهیه سیلاژ مرکبات، گریپ فوروت ضایعاتی خرد و به نسبت 4 به 1 با کاه گندم مخلوط و به مدت 60 روز سیلو گردید. جیره‎های آزمایشی عبارت بودند از: 1) 30 درصد سیلاژ ذرت با 70 درصد کنسانتره (شاهد)، 2) 15 درصد سیلاژ ذرت و 15 درصد سیلاژگریپ فوروت ضایعاتی با 70 درصد کنسانتره و 3) 30 درصد سیلاژگریپ فوروت ضایعاتی با 70 درصد کنسانتره. جیره‎ها به صورت خوراک کامل مخلوط و در دو وعده تغذیه می شدند. مصرف ماده خشک روزانه، ضریب تبدیل غذایی، مصرف ماده خشک بر حسب درصدی از وزن زنده، وزن بدن بره‎ها، افزایش وزن روزانه و درصد چربی بدن بره‎های پرواری تحت تأثیر تغذیه سیلاژ گریپ فوروت ضایعاتی قرار نگرفت. تغذیه سیلاژ گریپ فوروت ضایعاتی باعث افزایش درصد آب و کاهش درصد پروتئین بدن بره‎ها (05/0< p) شد. استفاده از سیلاژ ذرت وگریپ فوروت ضایعاتی به صورت مخلوط باعث افزایش (05/0< p) درصد املاح بدن گردید. بنابراین در صورت وجودگریپ فوروت غیر قابل مصرف انسانی می‎توان آن را سیلو و در جیره بره‎های پرواری تا میزان 30 درصد مصرف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Substituting Corn Silage with Waste Grapefruit Silage on Performance and Body Composition of Kermani Fattening Lambs

نویسندگان [English]

  • Omid Dayani
  • Mohammad Mahdi Sharifi Hoseini
  • Mohammad Reza Mohammad Abadi
  • Ahmad Ayatollahi Mehrjardi
چکیده [English]

This study was performed to determine the efficacy of feeding waste grapefruit silage vs. corn silage on performance and body composition of Kermani fattening lambs. Twenty seven male lambs weighing an average of 18.5±2.5 kg and again an average of 150±10 days old were randomly divided into three groups in a completely randomized design. For making waste grapefruit silage, the waste was chopped, mixed with wheat straw (4:1) and ensiled for 60 days. The experimental diets were: 1) corn silage 30% with 70% of concetrate (control), 2) 15% corn silage and 15% waste grapefruit silage with 70% of concetrate, and 3) 30% waste grapefruit silage together with 70% of concetrate. The lambs were fed TMR diets ad-libitum and twice a day. Daily dry matter intake, feed conversion, dry matter intake as percent of live weight, body weight, daily weight gain, and body fat percentage of fattening lambs were not affected by waste grapefruit silage. The feeding of waste grapefruit silage increased lambs’ bodies’ water content while decreasing the protein of the body (p<0.05). Feeding mixed corn and waste grapefruit silages the increased (p<0.05) the lambs’ body minerals. The results finally indicated that if there is waste grapefruit left over after human consumption, if can be enciled and fed to fattening lambs up to 30% of their diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Fattening lambs
  • performance
  • Waste Grapefruit silage