تعیین ارزش تغذیه‌ای و پارامترهای هضمی مواد خوراکی نشاسته‌ای به روش‎های درون-تنی و برون‌تنی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی نشاسته‎ای (دانه گندم، آرد گندم، نشاسته درجه یک و درجه دو) با استفاده از روش‎های 1) درون‎تنی، 2) برون‎تنی، و 3) تولید گاز در آزمایشگاه بود. در آزمایش اول از چهار راس قوچ ماکویی با میانگین وزنی 4/1±2/43 در قالب طرح پایه کامل تصادفی و بصورت چرخشی استفاده شد. ترکیب شیمیایی مواد آزمایشی و مدفوع به روش تجزیه تقریبی و تعیین نشاسته دفعی در مدفوع به روش انترون صورت گرفت. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین، فیبر و ان-اف- ای دانه گندم، آرد گندم به ترتیب 91/68 ، 97/72، 10/71، 20/60، 33/79 و 67/77، 29/80، 17/72، 20/62 و 02/84 درصد، و قابلیت هضم ماده خشک نشاسته های خالص به ترتیب 26/98 و 62/94 درصد بود. ضرایب هضمی ماده خشک و ماده آلی مواد خوراکی آزمایشی در آزمایش دوم (برون‎تنی) با همان ترتیب برابر 9/54 و 27/62، 74/67 و 76/69، 78/82 و 38/84، 61/92 و 84/90 درصد بود. که همبستگی بالایی را با داده‎های حاصل از درون‎تنی نشان داد (r>0/8). در آزمایش سوم حجم تولید گاز، قابلیت هضم مواد آلی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به ترتیب از دانه گندم به طرف آرد گندم، نشاسته درجه دو و درجه یک افزایش یافت. نتایج آزمایشات همبستگی قابل قبولی را بین سه روش در مورد بررسی قابلیت هضم مواد خوراکی آزمایشی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritive Value and Digestibility Parameters of Starchy Feeds Assayed, Using in vivo and in vitro Methods

نویسندگان [English]

  • Mansour Naderi
  • Rasoul PirMohammadi
  • Akbar Taghizadeh
چکیده [English]

This research was planned to evaluate the nutritive value of some starchy feeds including wheat grain, wheat flour, starch grades 1 and 2 through in vivo, in vitro and gas test methods. The first experiment was done through an employment of 4 Maku-ii rams with 43.2±1.4 Kg of body weight in a completely randomized design and in a change over design arrangement. The chemical compositions of test diets and of feces were proximately analyzed while the feces starch’ concentration being determined through Entrone method. Digestibility coefficients of DM, OM, CP, CF, NFE for wheat grain and for wheat flour were 68.91, 72.97, 71.10, 60.20, 79.33, 77.67, 80.29, 72.17, 62.20 and 84.02%, respectively. Digestibility coefficients of DM for starches grade 1 and 2 were 98.26 and 94.62%, respectively. The mentioned values for digestibility coefficients of DM in the second experiment (in vitro) were 54.9, 62.27, 67.74, 69.76, 82.78, 84.38, 92.61, and 90.84%. These values were highly correlated with those resulted from the first experiment(r>0.8). In the third experiment, gas production, OM digestibility and short chain fatty acid concentration increased respectively in wheat grain, wheat flour, starch grade 2 and 1. The results obtained from the three experiments in this study found to be highly correlated with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • digestibility
  • in vitro
  • In vivo
  • Starchy feeds