اثر دانه گندم در جیره‌های پیش از زایش روی متابولیت‎ها و هورمون‎های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال

نویسندگان

چکیده

68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‎بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش مطالعه شود. جیره 1 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم) و جیره 2 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت) بودند. جیره‌ها به صورت کاملاً مخلوط شده دو بار در روز و از 9±23 روز مانده به زایش به گاوها تغذیه شدند. همه گاوها تا 28 روز پس از زایش از یک جیره دوره شیردهی تغذیه شدند. نمونه‎های خون به صورت هفتگی و در یک روز پیش و پس از زایش و روز زایش از گاوها گرفته شد. با وجود افزایش عددی گلوکز، آلبومین و کلسیم پلاسمای گاوهای زایش اول تغذیه شده با جیره حاوی گندم، اختلاف معنی‌داری در غلظت متابولیت‌های پلاسما مشاهده نشد. در پس از زایش غلظت متابولیت‌ها و هورمون‌ها با تغییرات زمان تغییر کرد (01/0P<). در گاوهای چند بار زایش کرده، جیره حاوی گندم سبب افزایش گلوکز خون در پیش از زایش (09/0=P)، افزایش کلسیم خون در پس از زایش (09/0=P)، افزایش آلبومین خون در پیش (1/0=P) و پس از زایش (08/0=P)، کاهش تری‌گلیسرید در پیش و پس از زایش و افزایش کلسترول در پیش از زایش (09/0=P) شد. اسیدهای چرب غیر استریفه و بتا هیدروکسی بوتیرات در پس از زایش تفاوت معنی داری نداشتند. با نزدیک شدن به زمان زایش و پس از آن، غلظت انسولین کاهش یافت (01/0P< ) و غلظت گلوکز نیز در پس از زایش کاهش داشت (01/0P<). در هفته‌ی اول شیردهی، غلظت کلسیم پلاسمای گاوهای زایش اول تفاوت معنی‌داری داشت (05/0P <). نتایج نشان داد که وارد کردن مقادیر کنترل شده دانه گندم غلتک شده در جیره‎های پیش از زایش گاوهای شیری هلشتاین بدون به مخاطره انداختن سلامتی حیوان می‌تواند سبب بهبود در وضعیت متابولیکی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Wheat Grain in Pre-Partum Diets on Plasma Metabolites and Hormones in Peripartum Cows

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Mirzaei Almouti
  • Hamid Amanlou
  • Kamran Reza Yazdi
  • Armin Touhidi
چکیده [English]

Sixty eight Holstein cows, 38 primiparous and 30 multiparous, were employed in a randomized complete block design to evaluate the effects of 2 diets of varied rumine fermentable carbohydrate sources (Corn Grain (CG) and Wheat Grain (WG)) on blood metabolites and hormones during periparturint period. Primiparous and multiparous cows were blocked by parity. The cows were fed diets as total mixed ration with similar energy and crude protein contents including: 1) 18.6% CG, or 2) 18.6% WG from 23±9 d relative to expected calving until calving. Following calving, all the animals received the same lactation diet until 28 d. Blood sampling was carried out weekly and on days –1, 0, and +1 relative to calving. The results indicated that, there was no significant effect of the pre-partum carbohydrate source on the overall plasma concentration of glucose, non-esterified fatty acid, ?-hydroxybutyrate, triglyceride, cholesterol, albumin, cratinin, plasma urea nitrogen, calcium, phosphorous, magnesium, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, insulin, and cortisol in multiparous and primiparous cows. The multiparous cows fed the WG diet during the pre-partum period had greater glucose (P=0.09) at pre-partum period and greater calcium at postpartum period (P=0.09) compared with multiparous cows fed the CG diet. Primiparous cows fed the WG diet had a higher plasma calcium in the first week of lactation (P<0.5). It is finally concluded that feeding pre-partum diets containing rolled wheat grain may improve metabolism and smoothen the adaptation from gestation to lactation in peripartum Holstein cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • Corn grain
  • Holstein cows
  • Periparturient period
  • wheat grain