تأثیر دوره عادت‌دهی به برگ بلوط بر گوارش‌پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه‌های شکمبه بز الموت

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش, بررسی تأثیر عادت‌دهی به تانن برگ بلوط بر غلظت آمونیاک، pH، جمعیت میکروبی شکمبه، تولید گاز و گوارش‌پذیری حقیقی ماده خشک (IVTDMD) در بزهای الموت (بدون پیشینه مصرف برگ بلوط) در مقایسه با بز مرخز (با پیشینه مصرف برگ بلوط) بود. بدین منظور، بزها به مدت 21 روز با جیره برگ بلوط یا یونجه تغذیه تغذیه شدند. مقادیر ماده خشک (DM)، ماده آلی (OM)، پروتئین خام (CP)، چربی خام (EE)، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF)، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)، لیگنین (ADL) و ترکیبات فنولیک موجود در برگ بلوط با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی تعیین شد. علاوه بر این، جمعیت باکتری‌ها (سلولایتیک و پروتئولایتیک) و پروتوزوئرهای شکمبه، میزان pH و غلظت آمونیاک شکمبه اندازه‌گیری شد. روش آزمایشگاهی تولید گاز برای تعیین گوارش‌پذیری ماده آلی (OMD) و برآورد انرژی قابل متابولیسم (ME) و IVTDMD استفاده گردید. مقادیر DM، OM، CP، EE، NDF، ADF، ADL، کل ترکیبات فنولی، تانن کل، تانن متراکم و تانن قابل هیدرولیز برگ بلوط به ترتیب برابر 940، 950، 115، 0/35، 520، 320، 0/98، 113، 100، 0/20 و 0/90 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. میانگین pH، غلظت آمونیاک شکمبه، جمعیت باکتری‌ها (سلولایتیک و پروتئولایتیک) و کل پروتوزوئرهای شکمبه بز الموت به ترتیب برابر 64/6، 26/22 میلی‌گرم در هر دسی‌لیتر شیرابه شکمبه، 76/7، 39/8 و 67/5 بر اساس لگاریتم در مبنای 10 بود، که پس از عادت‌دهی به برگ به صورت معنی‌داری کاهش یافت (01/0p<). حجم گاز تولیدی حاصل از تخمیر آزمایشگاهی برگ بلوط، OMD، ME و ضرایب b و c و IVTDMD برآورد شده با استفاده از شیرابه شکمبه بز الموت تغذیه شده با یونجه برابر 2/19 میلی‌لیتر، 9/38 گرم در کیلوگرم ماده خشک، 8/5 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک، 5/27 میلی‌لیتر، 05/0 در ساعت و 490 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود، که پس از عادت‌دهی به برگ بلوط افزایش یافت (01/0p<). از سوی دیگر، افزودن PEG به نمونه‌ها مقادیر مذکور را افزایش داد (01/0p<). در مجموع, عادت‌دهی بز الموت به برگ بلوط، تأثیر منفی تانن را کاهش داد و باعث تغییر شرایط تخمیر شکمبه و افزایش گوارش‌پذیری این محصول جانبی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adaptation to Oak Leaves on Digestibility (in vitro) and Ruminal Parameters in Alamout Goat

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Maldar
  • Yousef Roozbehan
  • Daruish Alipour
چکیده [English]

This experiment was carried out to investigate the effect of adaptation period to oak leave's tannin on rumen pH and ammonia, rumen microbial population, gas production and dry matter true digestibility (IVTDMD) in Alamout Goat’s rumen (with no previous history of oak leaf consumption) compared with Markhoz Goat (with previous history of oak leaf consumption). The goats were fed either oak leaves or Lucerne for 21 d. Dry Matter (DM), Organic Matter (OM), Crude Protein (CP), Ether Extract (EE), Neutral Detergent Fibre (NDF), Acid Detergent Fibre (ADF), lignin (ADL) and phenolic compounds of oak leaves were determined through laboratory analysis. Additionally, ruminal population of cellulytic and proteolytic bacteria and protozoa, pH and the concentration of ammonia-N were found out. An in vitro gas production was employed to estimate organic matter digestibility (OMD), metabolisable energy (ME) and IVTDMD content. Oak leaves’ DM, OM, CP, EE, NDF, ADF, ADL, total phenolic compounds, condensed tannin and hydrolysable tannin, respectively, were 940, 950, 115, 35.0, 520, 320, 98.0, 113, 100, 20.0 and 90.0 g/kg DM. Ruminal pH, ammonia-N concentration, and population of cellulytic and proteolytic bacteria and protozoa of Alamout Goat were, respectively, 6.64, 22.26 mg/dl of ruminal fluid, 7.76, 8.39 and 5.67, for which the adaptation to oak leaves had resulted in a decline in all of them (p<0.01). In vitro gas production volume, OMD, ME, b, c and IVTDMD estimated by use of goat’s ruminal fluid were 19.2 ml, 38.9 g/ kg DM, 5.8 MJ/kg DM, 27.5 ml, 0.05/h and 490 g/kg of DM, which had increased (p<0.01) through an adaptation to oak leaves. On the other hand, addition of PEG to the samples resulted in enhancement of these parameters (p<0.01). In conclusion, adaptation of goats to oak leaves caused a reduction in the negative effect of tannins, and resulted in a change in ruminal fermentation and digestibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptation
  • digestibility
  • Goat
  • Oak leaves
  • Ruminal parameters