برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از تعداد 15723، 12108 و ‌5236 رکورد مربوط به صفات وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی گوسفندان زل که در فاصله سال‌های 1373 تا 1388 که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. وراثت‌پذیری مستقیم و مادری صفات رشد با تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و برازش شش مدل حیوانی مختلف با افزودن و‌ حذف آثار ژنتیکی افزایشی مادری و محیطی دائمی مادری، برآورد شدند. آزمون نسبت درست‌نمائی نشان داد که مدل دارای آثار ژنتیکی مستقیم و ژنتیکی افزایشی مادری، بدون در نظر گرفتن کوواریانس بین آنها برای وزن تولد و شیرگیری و مدل دارای آثار ژنتیکی مستقیم و محیط دائمی مادری برای وزن شش ماهگی مناسب بود. برآورد وراثت‌پذیری صفات تولیدمثلی با تجزیه چند صفتی پایین و در دامنه بین 05/0 برای تعداد بره متولد شده به ازای هر میش در معرض امیزش تا 14/0‌ برای کل وزن تولد در هر زایمان به دست آمد. روند ژنتیکی مستقیم وزن تولد، شیرگیری و شش‎ماهگی با استفاده از تجزیه تک‌صفتی و چند‌صفتی به ترتیب 07/0±91/1‌ و 1/1±53/2،‌ 40/10±5/98‌ و 2/25±38/105، 2/21±23/73 و 4/33±46/78 گرم در سال بود. روند ژنتیکی مادری صفت وزن تولد از تجزیه تک صفتی و چند صفتی به ترتیب 21/1±94/2 و 49/2±07/3 گرم در سال برآورد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters for Growth and Reproduction Traits and Genetic Trends of Growth Traits in Zel Sheep Breed under Rural Production System

نویسندگان [English]

  • Hosein Mohammadi
  • Mostafa Sadeghi
چکیده [English]

In this study records of 15723, 12108 and 5236 Zel sheep for birth weight (BW), weaning weight (WW) and 6-month weight (6MW) traits were used. Data has been collected by the Jahad-e-Keshavarzi organization of province of Mazandaran during 1994-2009. The heritability of direct and maternal of growth traits was estimated using the univariate analysis with restricted maximum likelihood (REML). In order to Fit an appropriate model, six models via adding and elimination of maternal genetic effects and maternal permanent environmental was applied. The likelihood ratio test showed that the model with direct genetic effects and maternal additive genetic, regardless covariance between them, were appropriate for birth and weaning weight and the model with direct genetic effects and permanent environmental for 6-month weight were appropriate. Heritability of reproduction traits using multiple trait analysis were estimated as 0.05 for number of lambs born per ewe and 0.14 for total litter weight at birth per ewe. Direct genetic trend of birth weight, weaning weight and 6-month weight through univariate and multivariate analysis were estimated 1.91±0.07 and 2.53±1.10, 98.50±10.40 and 105.38±25.20, 73.23±21.20 and 78.46±33.40 gr per year, respectively. Maternal genetic trend of birth weight through univariate and multivariate analysis were estimated 2.94±1.21 and 3.07±2.49 gr per year, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Genetic evaluation
  • growth traits
  • Reproduction traits
  • Zel sheep