برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران

نویسندگان

چکیده

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 3587 تا 4946 رأس گاو آمیخته که در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، طی سال‎های 1370 تا 1386 جمع‎آوری شده بود استفاده گردید. بررسی بر روی گاوهای آمیخته با نسبت‎های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62، 75 و 5/87 درصد انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل تولید شیر، درصد و مقدار چربی، طول دوره شیردهی و سن اولین زایش بود. توارث‎پذیری صفات با استفاده از یک مدل حیوانی تک صفتی برآورد شد. برای محاسبه هتروزیس از مدل ژنتیکی افزایشی- غالبیت و روش حداقل مربعات وزنی استفاده گردید. مقادیر توارث‎پذیری صفات تولید شیر، مقدار و درصد چربی شیر، تعداد روزهای شیردهی و سن اولین زایش به ترتیب 08/0± 30/0، 09/0± 56/0، 10/0± 85/0، 10/0± 27/0 و 09/0± 54/0 برآورد شد. هتروزیس برای صفات مذکور نیز به ترتیب 16/23، 20/6، 22/0-، 90/18 و 30/1- درصد به دست آمد، ولی مقادیر به دست آمده برای درصد چربی شیر و سن اولین زایش معنی‎دار نبود ) 05/0(p >. مدل افزایشی- غالبیت بر ای تمام صفات مورد مطالعه کافی تشخیص داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم توارث نژاد هلشتاین در آمیخته‎ها، به جز در مورد درصد چربی شیر، سایر صفات مورد مطالعه بهبود یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of Genetic Parameters for some Economic Traits in Iranian Crossbred Dairy Cattle

نویسندگان [English]

  • Maryam Ardalanfar
  • Saeed Hasani
  • Saeed Zerehdaran
  • MohammadBagher Sayadnezhad
چکیده [English]

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 3587 تا 4946 رأس گاو آمیخته که در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، طی سال‎های 1370 تا 1386 جمع‎آوری شده بود استفاده گردید. بررسی بر روی گاوهای آمیخته با نسبت‎های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62، 75 و 5/87 درصد انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل تولید شیر، درصد و مقدار چربی، طول دوره شیردهی و سن اولین زایش بود. توارث‎پذیری صفات با استفاده از یک مدل حیوانی تک صفتی برآورد شد. برای محاسبه هتروزیس از مدل ژنتیکی افزایشی- غالبیت و روش حداقل مربعات وزنی استفاده گردید. مقادیر توارث‎پذیری صفات تولید شیر، مقدار و درصد چربی شیر، تعداد روزهای شیردهی و سن اولین زایش به ترتیب 08/0± 30/0، 09/0± 56/0، 10/0± 85/0، 10/0± 27/0 و 09/0± 54/0 برآورد شد. هتروزیس برای صفات مذکور نیز به ترتیب 16/23، 20/6، 22/0-، 90/18 و 30/1- درصد به دست آمد، ولی مقادیر به دست آمده برای درصد چربی شیر و سن اولین زایش معنی‎دار نبود ) 05/0(p >. مدل افزایشی- غالبیت بر ای تمام صفات مورد مطالعه کافی تشخیص داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم توارث نژاد هلشتاین در آمیخته‎ها، به جز در مورد درصد چربی شیر، سایر صفات مورد مطالعه بهبود یافتند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Additive-dominance model
  • Crossbred dairy cattle
  • heterosis
  • Restricted maximum likelihood