بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی چگونگی تکثیر و چندشکلی در هشت جایگاه ریزماهواره ای دو نوکلئوتیدی که برای بلدرچین ژاپنی اختصاصی بودند پرداخته شد. آغازگرهای مورد نظر در 200 پرنده از ایستگاه تحقیقاتی بناب آزمایش شدند. نمونه‌ها از چهار سویه Tuxedo، Golden، Pharach و Panda گرفته شده بودند. در مجموع تمامی جایگاهها پلی مرف بودند بجز جایگاههای GUJ0001 و GUJ0041 بترتیب در سویه های Panda و Tuxedo که یک شکل بودند. پارامترهای مختلف تنوع درون جمعیتی برای جمعیت مورد نظر بررسی شد. میانگین هتروزایگوسیتی بدست آمده برای کل جایگاهها 366/0 بود، همچنین میزان میانگین هتروزایگوسیتی بدون احتساب جایگاه مونومورف 374/0 برآورد گردید. در بین جایگاههای مختلف بیشترین و کمترین میزان PIC و شاخص اطلاعات شانون به ترتیب برای جایگاههایGUJ0059 وGUJ0001 بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان میدهند که علیرغم اعمال انتخاب برای سالیان متمادی و نیز سیستم جفت گیری بسته در این جمعیت هنوز سطح نسبتاً بالایی از چندشکلی در جمعیت مورد نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of some Dinucleotide Microsatellite Loci in Japanese Quail (Coturnix Japonica)

نویسندگان [English]

 • mohammad ali rajaii arbabi
 • hossein omrani
 • siroos amiri nia
 • rasoul vaez torshizi
 • ardeshir nejati javaremi
 • saied esmail khanian
 • amir mir hadi
چکیده [English]

Proliferation trend and polymorphism in 8 microsatellite dinucleotidalloci, a characteristic of Japanese quail, were described in the present study. The primers concerned were tested in 200 birds from Bonab Research Station. Samples were taken from four strains of Pharach, Golden, Tuxedo, and Panda. In total, all loci were polymorphic, except for GUJ0001 and GUJ0041 in respective strains of Panda and Tuxedo which were monomorphic. Various interpopulation variability parameters were studied for the tudy population. The average heterozygosity for all loci was 0.366. Furthermore the average rate of heterozygosity, without an inclusion of monomorphic loci, was estimated as 0.374. Maximum and minimum polymorphism Information content (PIC) and Shannon Information Index (I) were respectively obtained for GUJ0059 and GUJ0001 loci. Results indicate that in spite of selection for successive years along with closed mating system, there still exists a rather high level of polymorphism in the study population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • heterozygosity
 • Japanese quail
 • Microsatellite
 • Polymorphism