تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب

نویسندگان

چکیده

تاثیر شوری آب و بتائین با استفاده از طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل روی عملکرد رشد 576 قطعه جوجه گوشتی نر، در یک دوره 6 هفته ای آزمایش شد. سه سطح کلرورسدیم (0، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) و چهار سطح بتائین ( 000/0، 075/0، 150/0 و 225/0 درصد) به ترتیب به آب آشامیدنی و جیره پایه اضافه شده و مورد تغذیه آزاد قرار گرفتند. در پایان دوره، خصوصیات لاشه (شامل بازده لاشه، درصدهای ران، عضله سینه، کبد، چربی حفره بطنی و قلب) 96 قطعه از این پرندگان مورد بررسی قرار گرفت. افزایش سطح شوری آب و بتائین در سنین 21، 28 و 42 روزگی منجر به افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید )05/0> P (. افزایش سطح کلرورسدیم آب، نسبت به گروه کنترل، میزان خوراک مصرفی دوره های 11 تا 21 روزگی و 29 تا 42 روزگی را به ترتیب 12% و 7% افزایش داد )01/0> P (. مقادیر بالای کلرورسدیم آب، وزن عضله سینه را 7% بالا برد )01/0> P (. اثر متقابل بین سطوح کلرورسدیم و بتائین بر روی میانگین افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی در سن 21 روزگی معنی دار بود )05/0> P (. طبق نتایج حاصله احتمالاً بتائین در محافظت از اپی تلیوم روده در برابر عامل بر هم زننده تعادل اسمزی (آب شور) شرکت می کند، شرایط هضم و جذب را در دستگاه گوارش بهبود می بخشد و منجر به استفاده بهتر از مواد مغذی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Betaine on Performance and on Carcass Characteristics of Broiler Chicks in Response to Water Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • shirin honar bakhsh
  • mojtaba zaghari
  • mahmood shivazad
چکیده [English]

The effect of saline water and dietary betaine on growth performance of 576 male broiler chicks from 11 to 42 days of age, and on carcass composition (percentages of carcass, sartorial, breast, liver, abdominal fat and heart) of a sub sample of 96 birds was studied in a CRD experiment. Three dose levels of sodium chloride (0, 1000 and 2000 mg/L) and 4 levels of betaine (0.000, 0.075, 0.150 and 0.225 percent) were added to drinking water and basal diet, respectively. Feed was provided ad libitum and water in free access. Data showed that betaine supplementation and added NaCl in water increased and improved body weight and FCR, respectively (P< 0.05). Feed intake increased through a consumption of high levels of added NaCl, at the 11 to 21 and 29 to 42-d age periods(P< 0.01). Chicks which consumed higher levels of NaCl in water showed higher percentages of breast (P< 0.01). Interaction between betaine and water salinity was significant on body weight and FCR at 21-d age experimental period(P< 0.05). The data imply that betaine supplementation may have been involved in protection of intestinal epithelium against osmotic disturbance (saline water), improved digestion and absorption conditions of the gastrointestinal tract and amended the usage of nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • betaine
  • broiler chick
  • carcass characteristics.
  • growth performance
  • Saline water