اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد و میزان اسیدهای چرب، کلسترول و تری گلیسرید در بافت‌های انتخابی در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش برای ارزیابی اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد، ترکیب اسید چرب و میزان کلسترول و تری گلیسرید بافت های کبد، سینه، ران در جوجه های گوشتی نر(240 قطعه سویه راس) با چهار گروه آزمایشی(1: شاهد، جیره 2: 1% روغن ماهی ،3: 2% روغن ماهی، 4: 3% روغن ماهی) و چهار تکرار در یک طرح کاملا تصادفی از یک روزگی تا 49 روزگی (دوره آغازین، رشد و پایانی به مدت یک هفته پس از حذف روغن ماهی) انجام گرفت. همه جوجه ها تا 10 روزگی جیره یکسان دریافت کردند. نتایج نشان داد در مقایسه با گروه شاهد تغذیه با جیره های غذایی حاوی روغن ماهی موجب افزایش معنی دار وزن بدن، سرعت رشد جوجه ها و بازده مصرف خوراک گردید(05/0P<). خوراک مصرفی تحت تاثیر سطوح روغن ماهی قرار نگرفت. سطوح مختلف روغن ماهی بر میزان کلسترول و تری گلیسرید بافت جوجه های گوشتی مورد مطالعه در 42 روزگی معنی دار نبود؛ به غیر از غلظت کلسترول بافت کبد که با افزایش سطح روغن کاهش معنی داری داشت (05/0P<). اما بعد از حذف روغن به مدت یک هفته (در 49 روزگی) کاهش معنی دار در غلظت کلسترول بافت ران و غلظت کلسترول و تری گلیسرید بافت کبد مشاهده شد (05/0P<). پروفیل اسید چرب در بافتهای مورد مطالعه تحت تاثیر روغن ماهی تغییر یافت. افزایش سطح روغن ماهی مقدار اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-6 را در عضله ران، سینه و کبد افزایش داد ولی فقط در42 روزگی اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه (PUFA) در دو گروه امگا-6 و امگا-3 افزایش معنی دار بود(05/0P<). در نتیجه افزودن روغن ماهی در سطح 2 تا 3% و حذف آن یک هفته قبل از کشتار می تواند جهت غنی‌سازی گوشت طیور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fish Oil on Performance, Fatty Acid Composition, Cholesterol and Triglyceride Content of Selected Tissues in Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • ali reza safamehr
  • neamat-o-lah aghaii
  • saied chegani azar
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of four different dietary levels of fish oil on performance, fatty acids composition, cholesterol and triglyceride in liver, breast and thigh muscle of broiler chicks. Two hundred and forty d-old male broiler chicks in a completely randomized design were allotted with four replicates. Broilers were fed isonitrogenous and isoenergetic diets containing 0, 1, 2 and 3% fish oil levels (treatments 1, 2, 3 and 4 respectively) ad-libitum in both starter (11 to 21 d) and growth periods. During the final week of the experiment (42 to 49 d) fish oil was removed from the diets. All of experimental groups were fed with the same diet to 10 d-old. The body weight gain, as well as feed efficiency were higher in broilers fed with fish oil as compared with control. The differences in feed intake were not significant. The fatty acid profiles in tissues were altered by fish oil. The effects of different levels of FO were not significant on cholesterol and triglyceride, except for the concentration of cholesterol in liver (p<0.05), that was lowered with 3% FO, but after withdrawal of FO from diet (49 days of age) the concentration of cholesterol and triglyceride significantly decreased in thigh and liver samples (p<0.05). Increased levels of fish oil clearly increased the amount of ?-3 and ?-6 polyunsaturated fatty acids in liver, breast an thigh muscle (p>0.05), and increased ?-6 linoleic acid only at 42 days of age which was significant in liver tissue. In conclusion, the addition of FO in diet up to 2-3% and removing of FO during the last week and before slaughtering of the birds can be used for enrichment of meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • broiler
  • enrichment
  • fish oil
  • performance