نقشه یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی در دام‌های اهلی با استفاده از روش رگرسیون ساده

نویسندگان

چکیده

نقشه‌های ژنتیکی اشباع از نشانگرهای DNA، امکان شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با صفات اقتصادی (QTL) را در دام‌های اهلی فراهم نموده‌اند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اصول استفاده از روش رگرسیون ساده برای آنالیز QTL در طرح خانواده ناتنی پدری (PHS) بود. جنبه های تئوری کاربرد رگرسیون ساده برای آنالیز QTL در طرح PHS مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه داده‌های شبیه سازی شده نشان داد که با افزایش میزان اثر QTL و اندازه خانواده، قدرت روش رگرسیون برای تشخیص QTL افزایش می یابد. همچنین افزایش اندازه خانواده منجر به افزایش دقت و صحت برآورد موقعیت و اندازه اثر QTL می شود. داده های وزن شیرگیری رکوردبرداری شده روی 366 حیوان مربوط به سه خانواده ناتنی از گاوهای گوشتی که برای تعداد 189 نشانگر ریزماهواره ای واقع بر روی 29 اتوزوم، تعیین ژنوتیپ شده بودند، با استفاده از روش رگرسیون ساده تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کروموزوم های 14 (محتمل ترین موقعیت 29 سانتی مورگان) و 16 (محتمل ترین موقعیت81 سانتی مورگان) حامل QTL موثر بر این صفت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping Quantitative Trait Loci in Livestock Using Simple Regression Approach

نویسندگان [English]

  • ali esmaili kashkooieh
  • Mohammad reza Mohammad abadi
  • masood asadi fozi
چکیده [English]

The availability of the saturated DNA marker maps in livestock has made it possible to locate quantitative trait loci (QTL) in these domestic animals. The objective of this research was to investigate the principles of applying the simple regression for QTL analysis in paternal half-sib (PHS) design commonly used in livestock species. The theoretical aspects of the simple regression approach for QTL mapping in PHS design were studied. Simulation study showed that the power of QTL detection using the regression method increased as the sample size and QTL effect increased. Also increasing family size led to improved precision and accuracy of QTL parameters (estimates of QTL location and effect). The experimental beef cattle weaning data recorded on 366 animals from three half-sib families genotyped for 189 microsatellite markers were analyzed exploiting the simple regression approach. The results revealed two large QTL affecting weaning weight. The two detected QTL were located on Bovine chromosome 14 (BTA14) and (BTA16) at 29 and 81 cM, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic map
  • Half-sib design
  • QTL
  • Quantitative traits
  • Simple regression.