روند هم خونی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

در این بررسی، از شجره 382831 گاو نر و ماده هلشتاین ایران، که طی سال های 1346 تا 1378 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از گله‌های مختلف ثبت مشخصات و جمع آوری شده بود، برای محاسبه ضریب هم خونی استفاده شد. میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت (گاوهای ماده و نر) تحت مطالعه بر مبنای سال پایه 1346، 184/0 درصد محاسبه شد. این میانگین برای جمعیت گاوهای ماده (94 درصد کل جمعیت) 180/0 درصد و جمعیت گاوهای نر (6 درصد کل جمعیت) 240/0 درصد بود. حداقل ضریب هم خونی محاسبه شده صفر و حداکثر آن 844/39، 844/39 و 780/25 درصد به ترتیب برای کل جمعیت، جمعیت گاوهای ماده و جمعیت گاوهای نر بود. در این جمعیت، 5/9 درصد حیوانات هم خون بوده، میانگین ضریب هم خونی آنها 175/2 درصد بود. تابعیت روند تغییرات هم خونی از سال برای کل جمعیت و جمعیت گاوهای ماده، مثبت و مشابه بود (021/0 درصد در سال). این تابعیت برای جمعیت گاوهای نر نیز مثبت، اما بالاتر (026/0) از کل جمعیت و جمعیت گاوهای ماده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend of Inbreeding in Iranian Holstein Population

نویسندگان [English]

  • Reza Tohidii
  • Rasoul Vaez torshizi
  • Mohammad Moradi shahr babak
  • mohammad bagher sayad nejad
چکیده [English]

A pedigree file of 382831 Holstein cows and bulls, collected from herds registered by Animal Breeding Center of Iran during 1967 to 1999, was used to calculate the inbreeding coefficient. The mean inbreeding coefficient for the whole population (male and female), on a base year of 1946, was 0.184%. The means for cows (94 percent of the whole population) and bulls (6 percent of the whole population) were 0.180% and 0.240%, respectively. Minimum inbreeding coefficient was zero, while the maximum values were 39.844, 39.844, and 25.780 for the whole population, cows and bull populations, respectively. In this population 9.5, percent of animals were inbred with a mean inbreeding coefficient of 2.175%. The regression coefficients of inbreeding on year for the whole population and for the population of cows were similar and positive (0.021%). This regression was positive for bulls but higher than that for the population of cows (0.026%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Holstein cattle
  • Inbreeding coefficient
  • Inbreeding trend
  • Iran