اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند به عنوان منبع الیاف غیرعلوفه‌ای بر روی عملکردگاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

نویسندگان

چکیده

تعداد 24 راس گاو هلشتاین سه بار یا بیشتر زایش کرده و در اوایل دوره شیردهی با میانگین فاصله از زایش 2/20 ± 59 روز و با میانگین وزن 5/40 ± 615 کیلوگرم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله چغندر قند در جایگزینی نسبی با یونجه (به عنوان تنها منبع علوفه‌ای جیره) استفاده گردید (جیره یک حاوی صفر درصد تفاله و 35 درصد یونجه، جیره دوم 6 درصد تفاله و 28 درصد یونجه و جیره سوم 12 درصد تفاله و 22 درصد یونجه بر اساس ماده خشک) این طرح در قالب فرضیه جدید اثر الیاف موثر بر روی تولید و ترکیب شیر، ماده خشک مصرفی، فعالیت جویدن، pH شکمبه و مدفوع، متابولیت‌های خون و قابلیت هضم مواد مغذی، پایه ریزی گردید. جیره‌ها از لحاظ پروتئین خام (3/19 درصد) و دیواره سلولی (5/32 درصد) همسان بودند. گاوها به صورت گروهی تغذیه شدند و جیره‌های آزمایشی به صورت کاملاً مخلوط به مدت 60 روز در اختیار گاوها قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده برای درصدهای مختلف چربی و ترکیبات شیر تفاوت معنی‌داری نشان نداد. تجزیه واریانس مربوط به طول زمان فعالیت جویدن، در بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت ولی طول زمان نشخوار تفاوت معنی‌داری (5 0/0 p< ) را نشان داد.میزان فعالیت جویدن برای هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی و دیواره سلولی علوفه‌ای مصرفی نیز تفاوت معنی داری (5 0/0 < p) را نشان داد. pH شکمبه در گاوهای دریافت‌کننده جیره‌های آزمایشی یک تا سه افزایش معنی داری (5 0/0 < p) نشان داد. متابولیت های خون و قابلیت هضم مواد مغذی نیز بین گاوهای دریافت کننده جیره های آزمایشی معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Sugar Beet Pulp as a Non Forage Fiber Sources on Performance of Early Lactating Cows

نویسندگان [English]

  • hamid amanloo
  • mehran aboozar
  • ali nikkhah
چکیده [English]

Twenty four multiparous Holstein cows in their early stage of lactation with a mean of 59±20 DIM and a mean of 615±40.5 Kg of BW were employed in a complete randomized block design to evaluate the effects of different levels of sugar beet pulp in a partial replacement for alfalfa, the only source of forage in their previous diet (treat 1, 0% beet pulp and 35% alfalfa, treat 2 ,6% beet pulp and 28% alfalfa ,and treat 3 ,12%beet pulp and 22% alfalfa) on milk yield and composition, dry matter intake, chewing activity , rumen and fecal pH, blood metabolites and digestibility of nutrients. The experiments were based on the new effective fiber hypothesis. Diets were formulated to contain 19.3% crude protein and 32.5% neutral detergent fiber.Cows were divided in three equal groups, each group receiving one of the diets in the form of TMR. There was not any treatment effect observed on DMI, milk yield and composition, and on fat corrected milk. Time of ruminating activities were significantly different among treatments (p<0.05).Chewing activity per kilogram of DMI, and forage NDF intake also were of significant differences(p<0.05). Rumen pH was of significant difference among treatments (p<0.05). Experimental diets did not show any significant effects on fecal pH, BW and BCS during the whole experimental period. Blood metabolites and digestibility of nutrients did not also differ among treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa hay
  • Chewing activity
  • Dairy cow.
  • performance
  • Sugar beet pulp