بررسی تاثیر مکمل ویتامین C بر عملکرد و پاسخ های ایمنولوژیک جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مکمل ویتامین C (L اسکوربیک) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنولوژیک جوجه‌های گوشتی آزمایشی با استفاده از 300 جوجه نر یکروزه گوشتی از سویه راس 208 در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. مکمل ویتامین C به مقادیر ppm 1000 و 500 به دو صورت محلول در آب و همراه خوراک به همراه گروه شاهد (فاقد مکمل) 5 تیمار این آزمایش بود. یک جیره متشکل از ذرت و سویا برای دوره‌های آغازین و رشد براساس توصیه‌های انجمن ملی تحقیقات تهیه شد. نتایج نشان داد که مصرف ppm 1000 و 500 ویتامین در آب و مصرف ppm1000 در خوراک باعث افزایش معنی‌ دار (05/0P<) اضافه وزن روزانه در دوره‌ آغازین شد. مصرف ppm1000 ویتامین محلول در آب باعث افزایش اضافه وزن روزانه (42-22) ، کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش معنی دار وزن نهائی در 42 روزگی شد(05/0P<). مصرف ppm 1000 ویتامین C بصورت محلول در آب باعث افزایش تکثیر لنفوسیت‌ها در میتوژن PHA در لنفوسیت خالص و خون کامل گردید. افزایش معنی‌دار (05/0P<) پاسخ‌های CBH در گروههای مصرف کننده500 و 1000 ppm ویتامین C بصورت محلول مشاهده شد. بررسی‌های ایمنی همورال نشان داد که مقادیر ppm 1000 و 500 ویتامین C بصورت محلول در آب باعث افزایش تولید آنتی‌بادی بر علیه برونشیت و نیوکاسل بعد از 6 و 12 روز پس از واکسیناسیون گردید. ویتامین C اثر چندانی بر وزن اعضای لنفوئیدی نداشت و فقط مقدار ppm500 ویتامین C محلول باعث افزایش معنی‌دار(05/0P<) وزن بورس شد. نتایج این بررسی نشان داد که مصرف مکمل ویتامین C بصورت محلول در آب آشامیدنی سودمندتر از مصرف آن به همراه خوراک است و مصرف مکمل آن بصورت ppm 1000 و 500 در آب آشامیدنی باعث بهبود عملکرد و پاسخ‌های ایمنولوژیک همورال و وابسته به سلول در جوجه های گوشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vitamin C Supplementation on Performance and Immune Response of Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • alireza hesabi nameghi
  • hassan nasiri moghaddam
  • jalil tavakol afshari
چکیده [English]

To evaluate the effect of supplemental vitamin C (VC) levels on performance and immune response of broiler chicks, 300 day-old Ross male broiler chicks were allocated to a completly randomized design of 5 treatments(500 and 1000 ppm in diet, 500 and 1000 ppm in drinking water and control). Immunity was assessed as antibody production against Infectious Bronchitis Virus (IBV) and Newcastle Disease Virus (NDV), mitogenic response to PhytohemagglutininA (PHA) and concanavalin A (conA), Cutaneous Basophil Hypersensitivity (CBH) to PHA. Vitamin C ( 500 and 1000 ppm in drinking water and 1000 ppm in diets) increased (P<0.05) daily weight gain (0-21). Maximum body weight gain (42d), daily weight gain(21-42d) and minimum feed conversion ratio were obtained in chicks drinking supplemental 1000 ppm VC. Mitogenic responses were improved (P<0.05) through supplemental 1000 ppm soluble VC for PHA in pure lymphocyte and in whole blood . CBH to PHA was significantly increased (P<0.05) in chickens drinking 500 and 1000 ppm VC. Lymphoid organ weights were not influenced by VC. Humoral immunologic response showed that antibody titer to NDV(HI) and IBV(Elisa) were highest (P<0.05) in groups receiving 500 and 1000 ppm VC in drinking water. All in all the results of the experiment showed that VC administered in drinking water, improved some performance parameters as well as immune response in broiler chicks, specially in early stages of age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • broiler chicks
  • immune response
  • performance
  • vitamin c