برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و باروری گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات مربوط به 15 گله از سراسر کشورکه به مدت 24 سال (1359- 1383) توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزارهای DFREML و MATVEC انجام شدند. برآورد وراثت پذیری صفات تولیدی متوسط و در دامنه 15/0 (مقدار چربی) تا 26/0 (تولید شیر) و برای صفات باروری پایین و در دامنه 04/0 (فاصله زایش تا اولین تلقیح) تا 07/0 (طول آبستنی) متغیر بود. همبستگی های ژنتیکی برآورد شده برای صفات تولیدی در دامنه بین 5/0- (تولید شیر و درصد پروتئین) تا 81/0 ( تولید شیر و مقدار چربی) برآورد شد. اغلب همبستگی های ژنتیکی بین صفات باروری نزدیک به صفر برآورد گردید. همبستگی های ژنتیکی برآورد شده بین صفات تولیدی و باروری در دامنه 51/0- (روزهای باز و مقدار پروتئین) تا 96/0 (فاصله بین دو زایش متوالی و مقدار پروتئین) بود. در نتیجه وجود همبستگی های ژنتیکی متضاد بین صفات باروری و تولید، لازم است که هر دو گروه صفت در یک برنامه انتخاب دخالت داده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters for First Lactation Production and Reproduction Traits in Iranian Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • sajad toghyani
  • ablolahad shadparvar
  • mohammad moradi shahr babak
  • mohammad dadpasand
چکیده [English]

To estimate the genetic parameters for production and reproduction traits in Holstein cows, information from 15 herds recorded by Animal Breeding Center of Iran during 1980 – 2004, were employed. Estimations were made using restricted maximum likelihood method under an animal model ranging DF-REML and MATVEC software. Estimates of heritabilities for yield traits were moderate and ranged from 0.15 (fat yield) to 0.26 (milk yield). Heritabilities for fertility traits were low, and varied between 0.04 (interval from calving to first service) to 0.07 (gestation period length). Genetic correlations between yield traits were form -0.5 (milk yield and protein percentage) to 0.81 (milk yield along with fat yield). Most genetic correlations between fertility traits were close to zero. Genetic correlation estimates among yield traits and fertility traits varied from -0.51 (open days and protein yield) to 0.96 (protein yield and calving interval). Due to antagonistic genetic correlations between fertility traits and production traits, both these traits need to be taken into account in a selection program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal model
  • Fertility traits
  • Genetic parameter
  • Iranian Holstein cows.
  • Yield traits