تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در توده‌های گاومیش ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر برخی فاکتورهای محیطی بر پارامتر‌ها و خصوصیات منحنی شیردهی در توده‌های گاومیش ایران بود. در این تحقیق از 53222 داده روز‌آزمون (Test day) مربوط به تولید در زایش‌های متفاوت استفاده شد. خصوصیات مورد مطالعه در این بررسی تولید در ابتدای شیردهی (a)، شیب منحنی تا رسیدن به اوج (b)، شیب منحنی پس از اوج (c)، زمان رسیدن به اوج (Peak Time)، مقدار تولید در اوج (Peak Yield)، تداوم شیردهی (Persistency) بودند. میانگین تولید شیر (Milk2x)، پارامترهای a، b، c و خصوصیات زمان رسیدن به اوج، تولید شیر در اوج و تداوم شیردهی به‌ترتیب‌ 8/2340 کیلوگرم، 6/8، 6/0، 2/0، 2/3 هفته، 3/9 کیلوگرم و 8/2 برآورد شد. اثر گله و سال بر کلیه پارامتر‌ها و خصوصیات مورد بررسی معنی‌داری بود (01/0 >P). اثر فصل بر تولید شیر، پارامترهای a، c، زمان رسیدن به اوج و تداوم شیردهی معنی‌دار بود (01/0>P). اثر دوره شیردهی بر تولید شیر، پارامترهای a، c، تولید در اوج (01/0>P)، پارامتر b و تداوم شیردهی (05/0>P) معنی‌دار بود ولی بر زمان رسیدن به اوج اثر معنی‌داری نشان نداد (05/0P>). سن زایش فقط بر خصوصیت تداوم شیردهی و پارامترهای c (01/0>P) و b (05/0>P) اثر معنی‌داری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Environmental Factors Affecting the Shape of Lactation Curve in Iranian Buffalo Ecotypes

نویسندگان [English]

  • javad rahmani nia
  • hamid reza mirzaii
  • homayoon farhang far
  • naser emam jomeh
  • mohammadbagher sayad nejad
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the effect of some environmental factors on the parameters and characteristics of the lactation curve in Iranian Buffalo ecotypes. The data consisted of 53222 test-day records in various stages of lactation and different parities recorded from 743 herds by Iranian Animal Breeding Center (ABC) during 1992-2005. The parameters and characteristics studied were milk production at the beginning of lactation (a); slope of the lactation curve up to the peak of milk production (b); slope after the peak of milk production(c); peak time; peak yield and persistency. Average milk yield, a, b, c, peak time; peak yield and persistency were 2340.8, 8.6, 0.6, 0.2, 3.2, 9.3, and 2.8 respectively. The effect of herd and year were significant on all parameters and characteristics of lactation curve (P<0.01). Season exerted a significant effect on milk yield, a, c, peak time and persistency (P<0.01). The effect of lactation period was significant on milk yield, a, c, peak yield (P<0.01) and b, persistency (P<0.05). Lactation period had no significant effect on peak time (P>0.05). Calving age had significant effects only on c, persistency (P<0.01) and b (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • environmental factors
  • Lactation.
  • lactation curve