بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیره غذائی و دو زمان حذف مکمل‌ها از جیره صورت گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (دارای مکمل معدنی و ویتامینی)، 2- جیره حاوی مکمل معدنی و فاقد مکمل ویتامینی، 3- جیره حاوی مکمل ویتامینی و فاقد مکمل معدنی، 4- جیره فاقد هر دو مکمل بود که در دو دوره (دوره اول 28 تا 49 و دوره دوم 35 تا 49 روزگی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که میانگین افزایش وزن جوجه‌ها در هفته‌های مختلف و میانگین خوراک مصرفی در سن 28 تا 35 روزگی تحت تأثیر جیره‌ها قرار نگرفت (05/0P>) ، ولی در سن 35 تا 42 روزگی مصرف جیره 2 بطور معنی‌داری (05/0P<) کمتر از مصرف جیره 1 بود. در سن 42 تا 49 روزگی نیز گروه‌هایی که جیره 1 و3 را دریافت کرده بودند خوراک مصرفی بیشتری (05/0P<) از سایر گروه‌ها داشتند. تفاوت معنی‌داری بین ضریب تبدیل غذایی گروه‌های مختلف آزمایشی در سنین 28 تا35 و42 تا 49 روزگی دیده نشد (05/0P>). در سن 35 تا 42 روزگی جیره 4 تفاوت معنی‌داری با جیره 3 داشت ولی با بقیه جیره‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0P>). در مورد اثرات متقابل بین جیره‌ها و زمان حذف آنها از جیره تفاوت معنی‌داری در میانگین افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل بین گروه‌های مختلف آزمایشی در دوره اول آزمایش دیده نشد (05/0P>) در دوره دوم آزمایش تفاوت معنی‌دار(05/0P<) بین جیره‌های آزمایشی از روز 35 تا 42 در مورد میانگین افزایش وزن دیده شد. جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های 2و4 افزایش وزن کمتری (05/0P<) نسبت به جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های 1و3 داشتند. خوراک مصرفی جوجه‌ها در دوره دوم آزمایش در سن 42 تا 49 روزگی تحت تأثیر جیره‌های غذایی واقع شده (05/0P<) بطوریکه مقدار مصرف جیره 3 بیشتر از سایر جیره‌های آزمایشی بود و بین گروه‌هایی که جیره 1و2 را دریافت کرده بودند اختلاف معنی‌داری دیده شد (05/0P<). در ضریب تبدیل گروه‌های مختلف آزمایشی در سن 35 تا42 روزگی دوره دوم دیده شد و جیره 3 ضریب تبدیل کمتری نسبت به سایر جیره‌های آزمایشی داشت. در سن 42 تا 49 روزگی جیره 3 ضریب تبدیل بیشتری (05/0P<) نسبت به جیره 4 داشت ولی با سایر گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0P>)....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Withdrawing Vitamin and/or Trace Mineral Premixes from Grower and Finisher Diets of Broilers

نویسندگان [English]

  • abldol-reza kamyab
  • alireza mohammad hosseini
  • mohammad moradi shahr babak
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of withdrawing vitamin and/or trace mineral premixes from grower and finisher diets of broilers. A 2×4 factorial arrangement of treatments, consisting of four diets and two-removal times (from 28 to 49, and from 35 to 49 days of age) was utilized. The four diets consisted of control, supplemented with vitamin (VIT) and Trace Minerals (TM)(T1); TM with no VIT supplements (T2); VIT but no TM supplements (T3); neither VIT nor TM supplements (T4). Average Weight Gain (WG) and Feed Intake (FI) were not affected by treatments of 28 to 35 days of age (P>0.05). Feed intake for T2 was lower (P>0.05) than for T1 in the 35 to 42 days of age removal time. There were no significant (P>0.05) differences observed between T1 and other treatments for this trait. Feed intakes for T1 and T3 were greater (P>0.05) than those for the other treatments during the last week of age. Feed efficiency (FE) was greater (P<0.05) for T4 than for T3 during the removal time of 35 to 42 days of age, but differences were not significant (P>0.05) in comparison with the other treatments. No significant (P>0.05) differences were observed among T1, T2, and T3 for feed efficiency. During the second days of age period weight gain for T2 and T4 were lower (P>0.05) than those for T1 and T3 during the last two weeks of age. FI for T3 was greater (P>0.05) than that for the other treatments during the last week of age, but no significant (P>0.05) differences were observed between T1 and T4. FI for T1 was greater (P<0.05) than for T3 during this period. FE for T3 was lower (P<0.05) than those for the other treatments during the last two weeks of age while greater (P<0.05) than for T4, but no significant (P>0.05) differences were observed among T1, T2 and T3. Carcass characteristics, mortality and incidence of leg disorders were not affected by treatments in this experiment (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • Grower and Finisher Diets
  • Leg disorder
  • Mineral
  • vitamin